توضیحات محصول

دانلود مقاله جذب سرمایه ی مردمی به عنوان ابزار جایگزین برای ایجاد فناوری مناسب پایدار با تمرکز بر عوامل تعیین کننده پذیرش در  پشتیبانان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۶۸ کلمه ۱۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱ صفحه word فونت ۱۲ Arial

جذب سرمایه ی مردمی به عنوان ابزار جایگزین برای ایجاد فناوری مناسب پایدار با تمرکز بر عوامل تعیین کننده پذیرش در  پشتیبانان

چکیده: تحقیق و توسعه و توسعه تکنولوژی مناسب پایدار نیاز به  بودجه پایدار در جذب سرمایه ی مردمی دارد و  یک نوع بودجه ای است که به موجب آن مبلغ کوچک سرمایه گذاری یامشارکت از میان عموم مردم جمع آوری می شود و برای تأمین و توسعه ی مالی استفاده می شود.کالا یا خدمات این روش در زمینه های هنر و فرهنگ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری پروژه های فن آوری مناسب است. هدف این مطالعه این است که عوامل موثر بر پشتیبانان که در پروژه های فن آوری مناسب مشارکت دارنداز طریق پلاتفرم های جمع آوری پول، تجزیه و تحلیل روابط بین این عوامل، و در نتیجه‌ایجاد سودمندی از مخارج جمع آوری شده به عنوان یک جایگزین جدید قابل قبول پذیرفته شود. نتایج تجزیه و تحلیل‌ نشان می دهد که عوامل کلیدی که بر روی اهداف کاربر تاثیر می گذارد، به پروژه های فن آوری مناسب تبدیل می شود که‌ شامل نفوذ اجتماعی، انتظارات تلاش و اعتماد درک شده است. در مقایسه با یافته هایمطالعات قبلی، امید به عملکرد به اثبات نرسیده است. این نشان دهنده این واقعیت  است که، در مقایسه با مخارج جمع آوری شده برای مقاصد دیگر، برای افزایشبودجه، هزینه مناسبتکنولوژی  طبیعت را به اهداف نزدیک تر می کند. این یافته ها نشان می دهد که برای تامین موفق مالی، قرار گرفتن در معرض تهاجم آنلاین با استفاده ازپشتیبان SNS  باید از اوایل ‌ مراحل سرمایه گذاری انجام شود.

کليدواژگان: فن آوري مناسب، جمع آوري پول، مدل UTAUT، پذيرش عامل خدمات فناوري

Article Crowdfunding as an Alternative Means for Funding Sustainable Appropriate Technology
With a Focus
on the Factors Determining the Acceptance of Backers
Abstract: The R&D and propa gation of sustainable appropriate technology requires the provision
of stable funding. Crowdfunding is a form of funding whereby small sums of investments or
contributions are collected from among the general public and used to finance the development of
goods or services. This method has been in use widely in arts and culture fields, and presents a
useful alternative means for funding appropriate technology projects. The aim of this study is to
identify the factors influencing the backers who participate in appropriate technology projects
through crowdfunding platforms, analyzing the relationships between these factors, and thereby
establishing the usefulness of crowdfunding as a viable new alternative. The analysis results
indicate that key factors influencing user intention to crowdfund appropriate technology projects
include social influence, effort expectancy, and perceived trust. In contrast to the findings of
previous studies, performance expectancy was not found to have a significant effect. This reflects
the fact that, compared to the crowdfunding conducted for other purposes, crowdfunding for
appropriate technology is closer in nature to donations. These findings indicate that for funding to
be successful, aggressive online exposure using the SNS of backers should be pursued from the early
stages of funding.
Keywords: appropriate technology, crowdfunding, UTAUT model, technology service acceptance factor
کد:۱۲۸۰۶
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله جذب سرمایه ی مردمی به عنوان ابزار جایگزین برای ایجاد فناوری مناسب پایدار با تمرکز بر عوامل تعیین کننده پذیرش در  پشتیبانان

نظری بدهید

8 − 3 =