توضیحات محصول

دانلود مقاله کارآفرینی پایدار: اقدامات نوآورانه محور در مؤسسات تجاری اروپا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۲۸ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

کارآفرینی پایدار: اقدامات نوآورانه محور در مؤسسات تجاری اروپا

چکیده

اصطلاح کارآفرینی پایدار بر مبنای مفهوم و ایده‌ی توسعه‌ی پایدار است. هدف توسعه‌ی پایدار معطوف به حفظ محیط زیست، حمایت از موجودات و جامعه به دنبالِ فرصت‌های شناخته شده برای عینیت بخشیدن به محصولات و خدمات بعدی به همراه مزایای اقتصادی و غیر اقتصادی برای افراد، اقتصاد و اجتماع است. نقش و اهمیت رو به افزایشِ مسائل محیط زیستی و توسعه‌ی پایدار به ایده‌ی کارآفرینی پایدار منجر گشته است. کارآفرینی پایدار می‌تواند به صورت فرصتی برای امور توسعه‌ی تجاری در رابطه با جنبه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی در نظر گرفته شود. شرکت‌ها به طور روز افزون، موقعیت رقابتی‌اشان را از طریق اقدامات نوآورانه در زمینه‌ی پایداری تحکیم می‌بخشند. هدف از مقاله‌ی حاضر، بررسی نقش اقدامات نوآورانه محور در تجارت‌های اروپایی بر مبنای مفهوم کارآفرینی پایدار می‌باشد. بر این اساس، می‌توان گفت که کارآفرینی پایدار، فرصت‌های جدیدی را برای توسعه‌ی مسئولیت‌پذیری شرکت، در نظر گرفتن موضوعات اجتماعی و بوم‌شناختی فراهم می‌کند.

کلید واژه‌ها:کارآفرینی پایدار[۱]، پایداری[۲]، فن‌آوری‌های پایدار[۳]، اقدامات نوآورانه[۴]،مجموعه بررسی‌های مربوط به اتحادیه اروپا[۵]

Sustainable Entrepreneurship: Innovation-Related Activities in European Enterprises

Abstract

The primary basis of the term sustainable entrepreneurship is the concept of sustainable development. Sustainable development aims at the protection of nature, life support, and community in the pursuit of perceived opportunities to bring into existence future products and processes with both economic and non-economic gains to individuals, the economy, and society. The growing importance of environmental issues and sustainable development have given rise to the concept of sustainable entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship can be considered an opportunity for business development practices at the nexus of environmental and social aspects. Companies increasingly consolidate their competitive position through innovative actions in the field of sustainability. The aim of this article is to analyze the role of innovation-related activities in European businesses based on the concept of sustainable entrepreneurship. On this basis, it can be stated that sustainable entrepreneurship provides new opportunities for the development of corporate responsibility, taking into account ecological and social issues.

Keywords:   sustainable entrepreneurship, sustainability, sustainable technologies, innovation activities, Eurobarometer

کد:۱۲۸۱۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کارآفرینی پایدار: اقدامات نوآورانه محور در مؤسسات تجاری اروپا

 

نظری بدهید

یک × 2 =