توضیحات محصول

دانلود مقاله تعیین عوامل اقتصاد کلان در پذیرش IFRS برای SMEs 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۹۳۶ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۰٫۵ Arial (Body CS)

تعیین عوامل اقتصاد کلان در پذیرش IFRS برای SMEs

چکیده

مؤسسات کوچک و متوسط ​​(SME) بیش از ۹۵ درصد از شرکت ها در سراسر جهان را تشکیل می دهند و  بیش از ۶۵٪ از اشتغال را شامل میشوند. به عنوان یک حرکت در جهت هماهنگی با SMEs، در سال ۲۰۰۹ هیات استانداردهای حسابداری (IASB) واستانداردهای بین المللی در گزارشگری مالی (IFRS)  برایSME ها تشکیل شد. به دلیل کمبود مطالعات در مورد پذیرش IFRS برای SMEs، ما رابطه بین صعوامل اقتصاد کلان و تصمیم کشورها را به منظور تصویب IFRS برای SMEsتجزیه و تحلیل مینماییم. بر اساس نمونه ای از ۸۴ گیرندهو عدم پذیرش IFRS برای SME ها، هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ما شواهدی را در بر می داریمکشورها بدون مجموعه ملی استانداردهای حسابداری مالی برای SMEs، با تجربه اعمالIFRS و یک سیستم حقوقی رایج بیشتر احتمال دارد که IFRS را برای SME ها بپذیرند. این نتایج ممکن است به دلیلهزینه های کم در معاملات ، اهمیت داشتن اطلاعاتدر  گزارش های IFRS با توجه به پیچیدگی آنو عملکرد کشورهای مبتنی بر IFRSمنجر به تسهیل پذیرش IFRS برای SMEsشود.علاوه بر این، ما این دلیل را یافت نمودیم کهکشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) کمتر معتقدند که این استاندارد را بپذیرند. آگاهی از اقتصاد کلان و عواملی که بر تصمیم گیری در مورد پذیرش IFRS برای SMEs ها موثر است، برای نهادهای مختلف که تعریف می کنند مفید استهماهنگی حسابداری بین المللی، مانند IASB، تنظیم کننده ها و شرکت های حسابداری بین المللی،مهم هستند زیرا این اطلاعات می تواند آنها را برای ترویج پذیرش استانداردها در سراسر جهان کمک نماید.IFRS برای تعیین مقررات مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار میگیرد.

The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs

abstract

Small and medium-sized entities (SMEs) represent more than 95% of companies worldwide and account for more than 65% of employment. As a move towards SME harmonization, in 2009 the International Accounting Standards Board (IASB) issued the International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs. Due to the lack of studies on adoption of IFRS for SMEs, we analyze the relationship between macroeconomic factors and countries’ decision to adopt IFRS for SMEs. Based on a sample of 84 adopters and non-adopters of IFRS for SMEs, both developed and developing countries, we find evidence that countries without a national set of financial accounting standards for SMEs, with experience of applying IFRS and a common law legal system are more likely to adopt IFRS for SMEs. These results may be due to low transaction costs, the importance of having some knowledge of IFRS reporting given its complexity and belonging to IFRS based countries facilitating adoption of IFRS for SMEs. Additionally, we find that European Union (EU) member countries are less likely to adopt the standard. Knowledge of macroeco­nomic factors affecting the decision to adopt IFRS for SMEs is useful for the various entities that define international accounting harmonization, such as the IASB, regulators and international accounting firms, since this information can help them to promote worldwide adoption of the standard

کد:۱۲۸۲۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تعیین عوامل اقتصاد کلان در پذیرش IFRS برای SMEs

نظری بدهید

8 − چهار =