توضیحات محصول

دانلود مقاله درک اطلاعات اجتماعی گروهی از چهره ها: استفاده از ERPs برای مطالعه ادراک افراد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۹۹ کلمه ۱۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۶ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

درک اطلاعات اجتماعی گروهی از چهره ها: استفاده از ERPs برای مطالعه ادراک افراد

توانایی انسان برای درک چهره ها به ویژه هنگامی که در زمینه بسیاری از نتیجه گیری های اجتماعی مختلفی که ما انجام می دهیم، و همچنین درجه بالایی از دقت و تلاش نسبتا کمی که با آنها معمولا انجام می شود، بسیار چشمگیر است. حتی نگاه هایبسیار مختصر به صورت فرد ممکن است به ما اجازه دهد اطلاعاتی را برای تعیین وضعیت احساسی، ویژگی های شخصیتی و هویتاو بدست آوریم. ادراک چهره نیز به عنوان حمایت از نتیجه گیری در مورد عضویت در گروه اجتماعی شناخته شده است، و اطلاعات در مورد نژاد، جنسیت و سن افراد معمولا به راحتی از چهره شان تعیین می شود. همه اینیافته ها به درک اجتماعی بستگی دارند، اما این دومیندسته از نتیجه گیری هایی است که در این فصل مورد توجه خاص هستند. این بدان معنا نیست که تعیینشود اینکه آیا کسی در برابر عصبانیت خوشحال است و یا تفاوت بین براد پیت و پدربزرگ شما را بگوید،که بی اهمیت هستند، اما توانایی حتی بسیار کوتاه مدت قرار گرفتن در معرض افراد از گروه های خاص اجتماعی برای فعال کردن کلیشه های منفی و ارزیابی ها، پردازش اطلاعات طبقه بندی اجتماعی را از چهره ها به عنوان یک موضوع جالب توجه ایجاد می کند. علاوه بر این، این پرسش ها به طور فزاینده ای با اقدامات علوم عصب شناسی[۱] مورد بررسی قرار می گیرند، که امکان ادغام روش های جدید با یافته ها و نظریه های موجود است. بنابراین هدف این فصل بررسی خط تحقیقاتی است که ما با استفاده از پتانسیل های مغز مرتبط با رویداد(ERPs) برای مطالعه ادراک اجتماعی، تمرکز ویژه ای بر درک نژادها و نشانه های جنسیت،دنبال کرده ایم.

Perceiving Social Category Information from Faces: Using ERPs to Study Person Perception

The human ability to perceive faces is particu­larly impressive when considered in the context of the many different social inferences we per­form, as well as the high degree of accuracy and relatively little effort with which they are typi­cally made. Even very brief glimpses at a person’s face may allow us to gain information relevant to determining his or her emotional state, per­sonality characteristics, and identity. Face per­ception has also been recognized as supporting inferences about social category membership, with information about an individual’s race, gender, and age usually easily determined from his or her face. All of these inferences are inte­gral to social perception, but it is the latter cate­gory of inferences that are of particular interest in this chapter. This is not to say that determin­ing whether someone is happy versus angry or telling the difference between Brad Pitt and your grandfather are unimportant, but the ability of even very brief exposures to individuals from certain social groups to activate negative stereo­types and evaluations makes the processing of social category information from faces a partic­ularly interesting topic of study. Moreover, these questions are increasingly being examined with neuroscience measures, allowing integration of new methods with extant findings and the­ories. The purpose of this chapter is, therefore, to review the line of research we have pursued using event-related brain potentials (ERPs) to study social perception, focusing particularly on the perception of race and gender cues

کد:۱۲۸۳۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله درک اطلاعات اجتماعی گروهی از چهره ها: استفاده از ERPs برای مطالعه ادراک افراد

نظری بدهید

13 + شش =