توضیحات محصول

(1 رای)5.00

دانلود مقاله حمایت از مادران برای پیوند با نوزادان تازه متولد شده خود: راهبردهای مورد استفاده در بخش مراقبت ویژه نوزادان در یک بیمارستان درجه ۳ در مالاوی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۴۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۸ صفحه word فونت ۱۶ B Titr

حمایت از مادران برای پیوند با نوزادان تازه متولد شده خود: راهبردهای مورد استفاده در بخش مراقبت ویژه نوزادان در یک بیمارستان درجه ۳ در مالاوی

چکیده

پیش‌زمینه: پیوند مادر-نوزاد در طول ساعات اولیه تولد برای رشد نوزاد بسیار مهم است. پیوند مؤثر مستلزم آن است که نوزاد تازه متولد شده و مادر به یکدیگر نزدیک باشند به طوری که کودک بتواند
نیازهای خود را نشان دهد و مادر بتواند به آن‌ها پاسخ دهد. با این حال، فرآیند پیوند طبیعی در اثر بیماری نوزاد مختل می‌شود زیرا نوزادان از مادران خود جدا شده و در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری می‌شوند. در هیچ مطالعه‌ای در مالاوی تکنیک‌های به کار گرفته شده توسط پرستاران و ماماها برای تسهیل پیوند بین مادران و نوزادان بیمار آن‌ها که در واحد مراقبت‌های ویژه نوزادان بستری شده‌اند مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای حمایت از  پیوند مادر-نوزاد برای مادرانی که نوزادان آن‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان یک بیمارستان درجه سوم در مالاوی بستری بودند انجام شد.

روش‌ها: یک طراحی کیفی اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت و ۱۵ نفر (۱۰ مادر و ۵ پرستار/ماما) انتخاب شدند. داده‌ها با انجام مصاحبه جمع‌آوری شد. داده‌های صوتی ضبط شده کلمه به کلمه دست‌نویس شدند و با استفاده از ATLAS  نسخه ۷ مطابق با مراحل تحلیل محتوای هنینک مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نشان داده شد که پرستاران و ماماها از رویکردهای متفاوتی برای تسهیل پیوند مادر نوزاد استفاده کردند. پاسخ‌های ارائه شده دو الگوی اصلی را نشان داد: تعامل مادر-نوزاد و تعامل مادر-پرستار/ماما. تعامل مادر-نوزاد شامل شیردادن مادر و مشارکت مادر در مراقبت از نوزاد بود، در حالی که تعامل مادر-پرستار/ماما شامل ارتباط مؤثر و حمایت‌های روانی-اجتماعی از مادر بود. پیوند مادر-نوزاد باعث بهبود انتقال موفقیت‌آمیز مادر به شرایط مادری می‌شود. پرستاران و ماماها باید به طور فعالانه راهبردهایی را برای تسهیل پیوند اولیه مادر-نوزاد ابداع نمایند.

Supporting mothers to bond with their newborn babies: Strategies used in a neonatal intensive care unit at a tertiary hospital in Malawi

ABSTRACT

Background: Maternalenewborn bonding during the first hours of is crucial to infant development. Effective bonding requires that newborn baby and mother be close to each another, so that the baby can signal his/her needs and the mother can respond. However, normal bonding process is hindered by illness, as the infants will be separated from their mothers and admitted to neonatal intensive care units. No study has explored the techniques applied by nurses and midwives to facilitate bonding between mothers and their sick newborn babies admitted in neonatal intensive care units in Malawi. Purpose: This study aimed to investigate the strategies for supporting maternalenewborn bonding for mothers whose neonates were admitted to an intensive care unit at a tertiary hospital in Malawi. Methods: An explorative qualitative design was used, and 15 participants (10 mothers and five nurses/ midwives) were recruited. Data were collected by conducting in-depth interviews. Audio recorded data were transcribed verbatim and analyzed by utilizing ATLAS. ti version 7 in accordance with Hennink’s stages of content analysis.

Results: It was showed that nurses and midwives used different approaches to facilitate maternal enewborn bonding. The responses revealed two major themes: motherenewborn interaction and motherenurse/midwife interaction. Motherenewborn interaction involved breastfeeding and maternal involvement in newborn care, whereas motherenurse/midwife interaction involved effective commu­nication and psychosocial support. Maternalenewborn bonding promotes a mother’s successful transi­tion into motherhood, nurses and midwives should actively initiate strategies facilitating early maternal enewborn bonding

کد:mlb9

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله حمایت از مادران برای پیوند با نوزادان تازه متولد شده خود: راهبردهای مورد استفاده در بخش مراقبت ویژه نوزادان در یک بیمارستان درجه 3 در مالاوی

يك ديدگاه


نظری بدهید

یک − 1 =