دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله روش های الکترومغناطیسی تشخیص نور

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10200 کلمه 21 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:38 صفحه word فونت 14 B Nazanin+ Regular

روش های الکترومغناطیسی تشخیص نور

چکیده: هم تخلیه نور ابر و هم ابر به زمین، شامل تعدادی از فرایندهایی می شوند که میدان الکترومغناطیسی را در نواحی متفاوت طیف تولید می کنند. مشخصات برجسته ای وجود دارند که در میدان های معناطیسی و الکتریکی گسترده اندازه گیری شده و توسط روش های تولید نور متفاوت تولید گشته و محدوده فاصله ها را از ده تا چند صد کیلومتر در بر می گیرند( در این شرایط، حداقل بخش اولیه سیگنال به صورت موثر حالت تابشی داشته و تحت تاثیر انعکاس یونوسفری قرار گرفته ) و به همین ترتیب مرور و دنبال می شوند. مروری روی این تکنیک های نور افشان متفاوت انجام گرفته که شامل یافته های مربوط به جهت مغناطیسی و همچنین تکنیک زمان رسیدن و تداخل سنجی را در آن بررسی می کند. موقعیت های نور در مقیاس جهانی برر سی شده و در این شرایط سیگنال های رادیو فرکانسی و الکترو مغناطیسی با انعکاس های یونوسفری مشخص می شوند و مورد بحث قرار می گیرند. سیستم های نور سنجی در مشخصه های دیگر عمل کرده و شامل تشخیص عملکرد ضربه و فشل شده و درصدی از رویدادهای طبقه بندی نشده را در بر رگفته که در دقت موقعیت و همچنین خطای تخمین جریان خطا نیز مورد بحث می باشد. فلش ها و جرقه های ابر و ابر به زمین نیز در این جا بیان می گردد. چند مورد مثال در سیستم موقعیت سنجی نور مدرن نیز مرور گشته اند. در کنار مشخصات کلی هر سیستم، اطلاعات موجود روی مشخصه های کاربردی مطرح شده و روی مطالعات مربوط به زمین تاکید داشته و در مقالات مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرد.

لغات کلیدی:  علامت میدان مغناطیسی و نور موجود در آنها. سیستم های موقعیت سنجی نور، تشخیص راندمان، درصد رویدادهای طبقه بندی نشده، دقت موقعیت، خطاهای تخمین جریان پیک.

Electromagnetic Methods of Lightning Detection

Abstract Both cloud-to-ground and cloud lightning discharges involve a number of pro­cesses that produce electromagnetic field signatures in different regions of the spectrum. Salient characteristics of measured wideband electric and magnetic fields generated by various lightning processes at distances ranging from tens to a few hundreds of kilometers (when at least the initial part of the signal is essentially radiation while being not influenced by ionospheric reflections) are reviewed. An overview of the various lightning locating tech­niques, including magnetic direction finding, time-of-arrival technique, and interferometry, is given. Lightning location on global scale, when radio-frequency electromagnetic signals are dominated by ionospheric reflections, is also considered. Lightning locating system performance characteristics, including flash and stroke detection efficiencies, percentage of misclassified events, location accuracy, and peak current estimation errors, are discussed. Both cloud and cloud-to-ground flashes are considered. Representative examples of modern lightning locating systems are reviewed. Besides general characterization of each system, the available information on its performance characteristics is given with emphasis on those based on formal ground-truth studies published in the peer-reviewed literature.

Keywords    Lightning electromagnetic field signatures ■ Lightning locating systems ■ Detection efficiency ■ Percentage of misclassified events ■ Location accuracy ■ Peak current estimation errors

کد:12870

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله روش های الکترومغناطیسی تشخیص نور