توضیحات محصول

دانلود مقاله ارزیابی تعهد واکسنهای مسری نوترکیب

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۸۰ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶ صفحه word فونت ۲۰ Arial (Body CS)

ارزیابی تعهد واکسنهای مسری نوترکیب

خلاصه

واکسنهای مسری با پتانسیل متحول کردن بیماری عفونی نیاز به واکسیناسیون را کاهش می دهند، لازم است که برای حفاظت از مردم در برابر بیماری تلاش شود.به تازگی برای توسعه واکسنهای مسری روی طراحی واکسنهای RTV تلاش شده است چون با ایجاد تحول درون میزبانی واکسن به شکل ناقل آن ارجاع داده شده و با خطر کمتری همراه خواهد بود.البته، ویژگی آنتی ژنی تقسیم شدهواکسن و ناقل می تواند ایمنی واکسن را به میزبانهای آلوده بیماری انتقال دهد که خنثی کننده توانایی واکسن برای انتشار در میان مردم هستند. ما مدل ریاضی ساخته ایم تا بررسی کنیم آیا RTV می تواند درمان بیماری را در مواردی آسان نماید که احتمالا از آن برای معرفی به مردم استفاده شدهیا اینکه وقتی تقریبا ارگانیسم بیماری در جمعیت میزبان ایجاد شد  بیماری و واکسن در ایمنی متقاطع سهیم شده باشند. نتایج ما نشان می دهندوقتی که بین واکسن و ناقل بیماری ایمنی متقاطع وجود نداشته باشدRTV می تواند به صورت مستقل  یک پاتوژن را ریشه کن کرده یا اینکه جمعیت را از هجوم پاتوژن محافظت کند. اگر واکنش متقاطع بین واکسن و بیماری وجود داشته باشد نتایج ما نشان می دهند که RTV اساسا می تواند نیاز کمتری برای واکسیناسیون ایجاد کند تا کنترل یا ریشه کردن پاتوژنها وقتی به طور مداوم با واکسیناسیون دستی تکمیل شده اند وجود داشته باشد.این نتایج شرح می دهند که ارزیابی میزان ایمنی متقاطع میان بیماری و واکسن مرحله ای مهم در طراحی RTVبوده و بیماری های ویروس هرپس نشان می دهد عفونت مجدد به آسانی ایجاد شده و ایمنی متقاطع ضعیفی نتیجه گرفته شده است.

Evaluating the promise of recombinant transmissible vaccines

ABSTRACT

Transmissible vaccines have the potential to revolutionize infectious disease control by reducing the vac­cination effort required to protect a population against a disease. Recent efforts to develop transmissible vaccines focus on recombinant transmissible vaccine designs (RTVs) because they pose reduced risk if intra-host evolution causes the vaccine to revert to its vector form. However, the shared antigenicity of the vaccine and vector may confer vaccine-immunity to hosts infected with the vector, thwarting the ability of the vaccine to spread through the population. We build a mathematical model to test whether a RTV can facilitate disease management in instances where reversion is likely to introduce the vector into the population or when the vector organism is already established in the host population, and the vector and vaccine share perfect cross-immunity. Our results show that a RTV can autonomously eradicate a pathogen, or protect a population from pathogen invasion, when cross-immunity between vaccine and vector is absent. If cross-immunity between vaccine and vector exists, however, our results show that a RTV can substantially reduce the vaccination effort necessary to control or eradicate a patho­gen only when continuously augmented with direct manual vaccination. These results demonstrate that estimating the extent of cross-immunity between vector and vaccine is a critical step in RTV design, and that herpesvirus vectors showing facile reinfection and weak cross-immunity are promising. © ۲۰۱۷ The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

کد:۱۲۸۷۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ارزیابی تعهد واکسنهای مسری نوترکیب

 

نظری بدهید

3 × پنج =