توضیحات محصول

دانلود مقاله واکسنهای باکتریایی نو ترکیب

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۸۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۵ صفحه word فونت ۱۶ Times New Roman

واکسنهای باکتریایی نو ترکیب

معمولا برای بسیاری از بیماریهای عفونی واکسنهاییدر دسترس هستند که توسط چندین میکرب ایجاد شده وواکسیناسیون به طورقابل توجهی سلامت عمومی جهانی رابا جلوگیری از بیماری و مرگ بهبود بخشیده است. هرچند که هنوز واکسنها برای بسیاری از بیماریهای عفونی معتبر نیستند و واکسنهای جدید یا اصلاح شده برای واکسنهای زیرمجموعه و بر ضد پاتوژنهای جدید نیاز می باشند. بیشتر واکسنهایی که معمولا برای استفاده انسانی معتبر هستند شامل میکروارگانیسمهای کشته شده یا غیرفعال یا ضعیف شده می شوند.تنها زیرمجموعه کوچکی  بر اساس اجزای تصفیه شده و حتی کمتر به صورت نوترکیب تولید شده اند. رویکردهای جدید تکنولوژی DNA  نوترکیب ، ژنومیکها و بیولوژی ساختاری را متحول ساختهروشهای واکسیناسیون جدید توسعه یافته و تاثیر مهمی در ایجاد واکسنهای موثرتر و امن تر خواهند داشت.

مقدمه

واکسنها برای بیماریهای عفونی مسیر طولانی را طی کرده و با واکسنهای آبله گاوی جنر برای دو قرن پیش تا به امروز آغاز شده و واکسنهای جدید با استفاده از تکنولوژیهای جدید مثل علم واکسن ساختاری و معکوس طراحی می شوند. زمینه علم واکسن اساسا بر طبق اصول پاستور بوده که چندین واکسن موثر را نتیجه داده است

Recombinant bacterial vaccines

Meera Unnikrishnan, Rino Rappuoli and Davide Serruto

 

Vaccines are currently available for many infectious diseases caused by several microbes and the prevention of disease and death by vaccination has profoundly improved public health globally. However, vaccines are not yet licensed for use against many other infectious diseases and new or improved vaccines are needed to replace suboptimal vaccines, and against newly emerging pathogens. Most of the vaccines currently licensed for human use include live attenuated and inactivated or killed microorganisms. Only a small subset is based on purified components and even fewer are recombinantly produced. Novel approaches in recombinant DNA technology, genomics and structural biology have revolutionized the way vaccine candidates are developed and will make a significant impact in the generation of safer and more effective vaccines

کد:۲-۱۲۸۷۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله واکسنهای باکتریایی نو ترکیب

نظری بدهید

سیزده − هشت =