توضیحات محصول

دانلود مقاله بیستمین کنفرانس علمی بین المللی اقتصاد و مدیریت  – ۲۰۱۵ICEMمدل رویکرد ترکیبی برای پیشگیری از فرار از مالیات و تقلب 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۸۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ Arial

بیستمین کنفرانس علمی بین المللی اقتصاد و مدیریت  – ۲۰۱۵ICEMمدل رویکرد ترکیبی برای پیشگیری از فرار از مالیات و تقلب

چکیده

فرار از پرداخت مالیات در تمام جوامع جهان صرف نظر از نوع نظام مالیاتی و یا یک مسئله مهم اجتماعی-اقتصادی تلقی میگردد به همین دلیل، در رابطه با فریب دادن در استفاده از انگیزه های مالیاتی و یا فرار از پرداخت مالیات باید ، به عنوان جنبه کلیدی اقتصاد سایهاطلاع رسانی شود. مطالعات اقتصادی مدرن، تجزیه و تحلیل تعامل بین مالیات دهندگان، فشار مالیات، محیط اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور، به دنبال ارزیابی یکپارچه ی انگیزه های اجتناب از مالیات شخصی هستند. تحقیقات نظری تعاملات بین رفتار مالیات دهندگان و وضعیت اجتماعی،نه تنها انگیزه های فردی را شرح میدهد بلکه  دلایل  میزان فرار از پرداخت مالیات را به عنوان نتایج تحقیق و- مدلچارچوب منحصر به فرد ترکیب مدل های تشخیص و توانایی پردازش اطلاعات بزرگ، همراه با یک روانشناسی اجتماعی را ارائه مینماید و تصویری از افراد خارج شده از مالیات را که  به شناسایی سریع آنها کمک می کندنشان میدهد، حتی اگر این بدان معنا نباشد که آنها متعهد هستند این  اقدام غیرقانونی است.

Hybrid approach model for prevention of tax evasion and fraud

Abstract

Tax evasion is an important social-economic problem in all societies of the world, regardless of the type of tax system or the country’s economic development level, therefore deception using tax incentives or tax evasion should be analyzed in a wider context, as the key aspect of shadow economy. Modern economic studies, analyzing the interaction between taxpayers, tax burden, social environment and country’s economic development, seek to make an integrated evaluation, not just explain individual tax avoidance motivations. The theoretical research analyzes the interaction between the taxpayer behavior and their social status, and not only individual motivations reasons to explain the level of tax evasion and as results of research – model’s framework is unique incorporation of detection models and big data processing ability, combined with a psychological-social portrait of the tax evaders will allow their quick identification, even though this does not mean that they will have committed an illegal act

کد:۱۲۸۸۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بیستمین کنفرانس علمی بین المللی اقتصاد و مدیریت  - ۲۰۱۵ICEMمدل رویکرد ترکیبی برای پیشگیری از فرار از مالیات و تقلب

نظری بدهید

پنج × چهار =