توضیحات محصول

دانلود مقاله مدلهای ذهنی برای اثربخشی مدیریت :متفاوت ساختن آینده نسبت به گذشته

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۴ B Lotus

مدلهای ذهنی برای اثربخشی مدیریت :متفاوت ساختن آینده نسبت به گذشته

این مقاله بر روی ارتباط بین مدلهای ذهنی و اثربخشی مدیریت تمرکز دارد. با گزارش از نمونه های مختلف مدلهای ذهنی که بیانگر موانعی برای تغییر، اجرای استراتژیک و فراگیری سازمانی محسوب میشوند، این مقاله بر این واقعیت تاکید دارد که مدلهای ذهنی هم بر اثرگذاری مدیریتی و هم بر پیشرفت کلی سازمان تاثیر دارند. آغاز کار با این سوال که مدلهای ذهنی چیستند و چرا مرتبط با مباحث مدیریتی میباشند، نشاندهنده تمرکز این مقاله بر نقش و مفهوم مدلهای ذهنی برحسب تاثیر آنها بر پیامدهای سازمانی نسبت به فعالیتها یا تصمیمات اتخاذ شده میباشد. در میان روش توصیفی تحلیلها، این مطالعه چگونگی تاثیرگذاری مدلهای ذهنی را بر گفتگوهای سازمانی از طریق مکانیزمهایی نظیر تئوریهای مورد استفاده و تئوریهای حمایتی مورد بررسی قرار میدهد. هدف از این مقاله نشاندهنده نیاز به حرکت از الگوهای قدیمی و تغییر بسمت مدلهای ذهنی است زیرا که آنها روشهای مفیدتر و معتبرتری برای برخورد موثرتر با چالشهای پیچیده در یک محیط رقابت تجاری که روبه افزایش میباشند، ارائه مینمایند.

کلمات کلیدی: مدلهای ذهنی، تئوری حمایتی، تئوریهای مورد استفاده، اثربخشی مدیریت، فراگیری سازمانی

MENTAL MODELS FOR LEADERSHIP EFFECTIVENESS: BUILDING FUTURE DIFFERENT THAN THE PAST

This paper focuses on the link between mental models and leadership effectiveness. Reporting from different examples of mental models representing barriers for change, strategic implementation and organizational learning, the paper emphasizes the fact that mental models affect both leadership effectiveness and overall organizational development. Starting from the question what are mental models and why they represent a relevant management issue, the study focuses on the role and meaning of mental models in terms of their influence on organizational outcomes rather than the actions or decisions being made. Within descriptive mode of analysis, the study investigates how mental models affect organizational conversations through mechanisms such as theories in use and espoused theories. The goal of the paper is to demonstrate the need to move from the old paradigm and make a shift toward new mental models because they offer more valid and useful ways to effectively deal with the complex challenges in an increasingly competitive business environment.

Key words: mental models, espoused theory, theories in use, leadership effectiveness, organizational learning

کد:۱۲۸۹۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدلهای ذهنی برای اثربخشی مدیریت :متفاوت ساختن آینده نسبت به گذشته

نظری بدهید

10 + 20 =