دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله جبران راکتور برای کوره قوس الکتریکی AC با در نظر گرفتن محدودیت های کیفیت توان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3300 کلمه 6 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:19 صفحه word فونت 12 Times New Roman

جبران راکتور برای کوره قوس الکتریکی AC با در نظر گرفتن محدودیت های کیفیت توان

چکیده:

روشی برای محاسبه تنظیم جبران راکتیو با در نظر گرفتن محدودیت های کیفیت توان مطابق با مشکلات کیفیت توان ایجاد شده توسط کوره قوس الکتریکی AC  (EAF)، از جمله نوسان و کم و زیاد شدن ولتاژ، عدم تعادل و سه فاز و هارمونی ارائه شده است. عملیات مشترک جبران کننده var  استاتیک (SVC) و جبران کننده سنکرون استاتیک (STATCOM) برای حل مشکلات فوق اتخاذ شده است. بر اساس مجموعه های مختلفی از موارد الزام برای کیفیت توان، سه طرح تنظیم جبران راکتیو به ترتیب داده می شود. به منظور تأیید اعتبار این مقاله، یک مدل سیستم تامین توان EAF سه فاز براساس داده های یک پروژه مهندسی EAF خاص در استان تیانمن، هوبئی ایجاد شده است. شبیه سازی نشان می دهد که طرح جبران راکتیو پیشنهاد شده به طور موثر می تواند مشکلات کیفیت توان ایجاد شده توسط AC EAF را کاهش دهد و هزینه سرمایه گذاری را با اثر جبران خوب کاهش دهد که به طور چشمگیری سود شرکت های فولاد را افزایش می دهد.

اصطلاحات شاخص: کیفیت توان، کوره قوس الکتریکی AC  (EAF)، جبران راکتیو

Reactive Compensation for AC Electric Arc Furnace Considering Power Quality Constraints

Abstract—A calculation method of reactive compensation configuration considering power quality constraints is proposed according to the power quality problems caused by AC electric arc furnace (EAF), including voltage fluctuation and flicker, three-phase unbalance and harmonic. Joint operation of static var compensator (SVC) and static synchronous compensator (STATCOM) is adopted to solve the problems above. Based on different sets of power quality requirement cases, three corresponding reactive compensation configuration schemes are given respectively. In order to verify the validity of this paper, a power supply system model of three-phase EAF is established according to the data of a certain EAF engineering project in Tianmen, Hubei province. The simulation shows that the proposed reactive compensation scheme can effectively solve the power quality problems caused by AC EAF and decrease the investment cost with good compensation effect, which significantly increases benefit of steel enterprises.

Index Terms—power quality; AC electric arc furnace (EAF); reactive compensation

کد:12898

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله جبران راکتور برای کوره قوس الکتریکی AC با در نظر گرفتن محدودیت های کیفیت توان