توضیحات محصول

دانلود مقاله اندازه گیری مکش ماتریسی با استفاده از تکنیکهای تانسیومتری و انتقال محور

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۰۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

اندازه گیری مکش ماتریسی با استفاده از تکنیکهای تانسیومتری و انتقال محور

چکیده : ابزارهای تجربی که از تانسیومترهای هیدرولیک و تکنیک انتقال محور برای اندازه گیری مکش ماتریسی در خاک های اشباع نشده استفاده می کنند دارای یک اصل کاربردی مشترک هستند.  این اصل عبارت است از اندازه گیری دیفرانسیل فشار در سطح سرامیک متخلخلی که دارای ورودی هوا به مقدار بالا باشد.  در این مقاله وضعیت فعلی این دو تکنیک اندازه گیری ارائه شده در کنار هم ارائه شده و به بحث گذاشته می شود. هم چنین مبحث فیزیکی بنیادین مربوط به آن ها نیز بررسی می شود تا به این ترتیب زمینه لازم به خواننده ارائه شود تا بتواند از نتایج حاصل از این دو تکنیک استفاده نموده و آن ها را تفسیر نماید.

واژگان کلیدی: تانسیومتر، حفره زایی، مکش، تکنیک انتقال محور، خاک اشباع نشده، منحنی نگهداری آب

Measurement of Matric Suction Using Tensiometric and Axis Translation Techniques

Abstract Experimental equipment for the measure­ment of matric suction in unsaturated soils using hydraulic tensiometers and the axis translation tech­nique share a common working principle; that is, the measurement of a pressure differential across a high air entry porous ceramic. In this paper, the current state of the art in these two suction measurement techniques is presented and discussed together with the underlying physics thereby giving the reader the necessary basis to use and interpret the results obtained from those two techniques.

Keywords    Tensiometer ■ Cavitation ■ Suction ■ Axis translation technique ■ Unsaturated soil ■ Water retention curve

کد:kh136

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اندازه گیری مکش ماتریسی با استفاده از تکنیکهای تانسیومتری و انتقال محور

نظری بدهید

2 × 5 =