توضیحات محصول

دانلود مقاله حاکمیت شرکتی و سرمایه مخاطره پذیر درعرضه اولیه عمومی سهام با تاکید برثبات مالی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۲۰۰۰ کلمه ۳۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

حاکمیت شرکتی و سرمایه مخاطره پذیر درعرضه اولیه عمومی سهام با تاکید برثبات مالی

در این پژوهش به بررسی تاثیرات سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر حاکمیت شرکتی و ثبات مالی شرکتها در عرضه اولیه عمومی سهام در بازارهای نوظهور پرداخته­ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آنند که شرکتهایی که دارای سرمایه مخاطره پذیر هستند در هنگام عرضه اولیه عمومی سهام نسبت به شرکتهایی که دارای سرمایه غیر مخاطره پذیر هستند، مشکلات نمایندگی کمتری مربوط به کنترل مازاد دارند. همچنین احتمال بهبود مشکلات مربوط به کنترل مازاد توسط سرمایه گذاران مخاطره پذیر در شرکتهایی که ساختار حاکمیتی ضعیفی دارند بیشتر از شرکتهایی است که دارای ساختار حاکمیتی محکمی هستند. یافته­ها همچنین حاکی از آنند که شرکتهایی که دارای سرمایه مخاطر پذیر هستند احتمالاً کمتر از شرکتهایی که دارای سرمایه غیر مخاطره پذیر هستند ، با بحرانهای مالی مواجه می­شوند. در مجموع، سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کاهش کنترل مازاد و ایجاد ثبات مالی مثبت در بازارهای نوظهور نقش موثری ایفا خواهد کرد.

کلیدواژگان:

حاکمیت شرکتی، کنترل مازاد، سرمایه گذاری مخاطره پذیر، ثبات مالی، عرضه اولیه عمومی سهام

Venture Capital, Corporate Governance, and Financial Stability of IPO Firms

Abstract

♦^^^*

This study investigates the effects of venture capital investments on corporate governance and financial stability of IPO-firms in the emerging markets. We find that VC-backed firms have less agency problems related to excess control than non-VC-backed firms at the time of IPO, and venture capitalists are more likely to improve the excess control problem in firms with weak-governance- structure than those with strong-governance-structure. We also find that VC-backed firms are less likely to encounter financial difficulty than non-VC-backed firms. Taken together, VC investments play a role in mitigating excess control and providing positive financial stability in the emerging markets

Keywords: Corporate governance;  Excess control;  Venture capital investments; Financial stability; Initial public offerings

کد:kh138

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

حاکمیت شرکتی و سرمایه مخاطره پذیر درعرضه اولیه عمومی سهام با تاکید برثبات مالی

نظری بدهید

8 + هجده =