دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله شبیه سازی و آنالیز سرب بر اساس Perovskite سلول خورشیدی با استفاده از SCAPS-1D

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4800 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:8 صفحه word فونت 16 Calibri (Body)

خلاصه

اهداف:

Perovskite فتوولتائیک برای سلولهای مرسوم خورشیدی گزینه بسیار متمایز و غالبی به شمار می آیند که حداکثر کارآیی را از 22.1% نتیجه می دهند. این اثر به طراحی و تحلیلهای مدل سلول خورشیدی بر پایه سرب perovskite با طراحی قابل انعطاف lass/FTO/PCBM/CH3NH3PbI3/PEDOT:PSS/Ag پرداخته است.

روش/ آنالیز: آنالیز طراحی سلول خورشیدی با استفاده از شبیه ساز ظرفیت سلول خورشیدی (SCAPS) انجام شده است.نرم افزار کامپیوتری بوده و کاملا برای تحلیل های ابزار فتوولتائیک مانع Schottky و چند اتصالی، پیوندهای همگون و ناهمگون مطابقت یافته اند. نرم افزار اجرا شده و بر اساس تساوی تداوم و پواسن الکترون ها و حفره ها شبیه سازی شده است. این مدل، برای مطلوب سازی عوامل مختلف مثل ضخامت، تراکم نقص لایه جذب کننده، غلظتهای ناخالص سازی (ND و NA) از ماده انتقال الکترون (ETM) و ماده انتقال روزنه(HTM)استفاده می شود.

یافته ها: ضخامت CH3NH3PbI3 از 0.1μm تا 0.6μm متفاوت بوده و بهترین نتایج در 0.3μm مشاهده شده اند. مجموع تراکم نقص از مشاهده کننده از 1013 cm-3 تا 1018 cm-3 متفاوت بوده و حداقل تراکم نقص از لایه مشاهده کننده به صورت 1014cm-3 پیش بینی شده است.ND یا NA از HTM و ETM از 1014 تا 1019 cm-3 متفاوت بوده و PCE زمانی به حداکثر می رسد که ND و NAهردو در 1019cm-3 حفظ شده باشند. با میزان سازی ضخامت لایه مشاهده کننده و غلظتهای تغلیظ، نتایج پیش بینی شده به صورت زیر هستند؛ حداکثر سودمندی حفظ انرژی (PCE)31.77%، تراکم جریان سیال (Jsc) 25.60 mA/cm2، ولتاژ جریان باز (Voc) 1.52V، ضریب پری (FF) 81.58%.

اصلاحات: با مدل شبیه سازی پیشنهاد شده، کارایی سلول خورشیدی perovskite تا 31% می رسد که اصلاح شده 4-5% برای مدلهای قبلی با مطلوب سازی عوامل مادی کمتری است. به همین دلیل این اثر شبیه سازی اطلاعات قابل استفاده ای را در ساخت سلولهای خورشیدی perovskite فراهم خواهد کرد تا انتخاب عاقلانه ای برای عوامل مادی داشته و به بالاترین سودمندی برسد.

 

لغات کلیدی: سلول خورشیدی، Perovskite، شبیه سازی، SCAPS، سودمندی

Simulation and Analysis of Lead based Perovskite Solar Cell using SCAPS-1D

Abstract

Objectives: Perovskite photovoltaic’s are getting to be distinctly predominant option for the conventional solar cells achieving a maximum efficiency of 22.1%. This work is concerned about the design and analyses of lead-based perovskite solar cell model with the flexible architecture of lass/FTO/PCBM/CH3NH3PbI3/PEDOT:PSS/Ag. Method/Analysis: The analysis of solar cell architecture is done using the Solar Cell Capacitance Simulator(SCAPS). It is a computer-based software tool and is well adapted for the analyses of homo and heterojunctions, multi- junctions and Schottky barrier photovoltaic devices. This software tool runs and simulates based on the Poisson’s and continuity equation of electrons and holes. For this model, it is used to optimize the various parameters such as thickness, the defect density of absorber layer, doping concentrations(ND and NJ of Electron Transport Material (ETM) and Hole Transport Material (HTM). Findings: The thickness of CH3NH3PbI3varied from 0.1 |im to 0.6|im and the best results are observed at 0.3|im. The total defect density of the absorber varied from 1013 cm3 to 1018 cm3 and the minimum defect density of absorber layer is predicted as 1014cnr3. The ND or NA of the HTM and ETM varied from 1014to 1019 cnr3and the PCE is maximum when ND and NA both kept at 1019cm~3. By tuning the thickness of absorber layer and doping concentrations, the predicted results are as follows; maximum power conversion efficiency(PCE) 31.77%, short circuit current density (JJ 25.60 mA/cm2, open circuit voltage(Voc) 1.52V, fill factor(FF) 81.58%. Improvements: With this proposed simulated model, the efficiency of the perovskite solar cell reaches to the 31%, which is an improvement of 4-5%, to the previous models, with the optimization of few material parameters. Hence this simulation work will provide the handy information in fabricating perovskite solar cells to reasonably choose material parameters and to achieve the high efficiency

کد:12903

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله شبیه سازی و آنالیز سرب بر اساس Perovskite سلول خورشیدی با استفاده از SCAPS-1D