توضیحات محصول

دانلود مقاله عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش محیطی در مناطق مرکزی عربستان سعودی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۲۰۰ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ B Zar

عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش محیطی در مناطق مرکزی عربستان سعودی

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تحمل دمایی ۱۲ ژنوتیپ گندم تحت ۴ شرایط محیطی است (۲ تاریخ کاشت و ۲ سال). ژنوتیپ های گندم در دو تاریخ کشت شدند: دسامبر (مورد پسند) و ژانویه (تنش گرما) در سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۶ و  ۲۰۰۶-۲۰۰۷ . آنالیز ترکیبی واریانس ها نشان داد که طول گیاه، طول سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، مقدار برداشت و عملکرد دانه ای به طور چشمگیری در سال ها، تاریخ های کشت و ژنوتیپ ها تحت تاثیر قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که کشت در تاریخ اول باعث افزایش طول گیاه، عملکرد دانه و مقدار برداشت شده است. تفاوت های چشمگیری ژنوتیپی برای همه ی مشخصات ثبت شدند. در کل، ژنوتیپ های YR-19 and YR-20 در هر دو فصل بیشترین میزان عملکرد را ایجاد کردند، در صورتی که رقم محلی Sama کمترین میزان عملکرد را ایجاد کرد. با توجه به تاثیر متقابل بین تاریخ کشت و ژنوتیپ گندم روی عملکرد دانه ای، ژنوتیپ YR-20در اولین تاریخ کشت بیشترین عملکرد را ایجاد کرد.آنالیز پایداری نشان داد که ژنوتیپ های YR-19 و  YR-20 بیشترین میزان پایداری و عملکرد را نشان دادند. از سوی دیگر ژنوتیپ های YR-2 و YR-3 پایداری کمتر از میانگین را نشان دادند. همچنین ژنوتیپ های YR-19 و YR-20 نسبتاً مقاوم به گرما بودند، در صورتی که رقم محلی Sama و ژنوتیپ YR-2 نسبتاً حساس به دما اند.

Performance of Yield and Stability of Wheat Genotypes under High Stress Environments of the Central Region of

Saudi Arabia

Abstract. The current study aimed at assessing the heat tolerance of twelve wheat genotypes under four environmental conditions (two sowing dates and two years). Wheat genotypes were sown at two dates: December (favorable) and January (heat stress) during winter seasons of 2005/2006 and 2006/2007. The combined analysis of variance showed that plant height, spike length, number of kernels per spike, harvest index and grain yield were significantly influenced by years, sowing dates, and genotypes. The results showed that sowing at the first date increased plant height, grain yield, and harvest index. Highly significant genotype differences were recorded for all characters. In general, genotypes (YR-19 and YR-20) produced the highest grain yield in both seasons, while, local cultivar ‘Sama’ produced the lowest grain yield. Regarding the interaction effect between sowing dates and wheat genotypes on grain yield, YR-20 produced the highest grain yield under the first sowing date. The stability analysis revealed that genotypes YR-19 and YR-20 showed high and stable yielding. On the other hand, YR-2 and YR-3 showed below-average stability (b = 1.582 & 1.594). Also, the genotypes YR-20 and YR-19 were relatively heat resistant (HSI values < 1), while local cultivar ‘Sama’ and YR-2 were relatively heat susceptible (HSI > 1)

کد:kh147

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله عملکرد و پایداری ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش محیطی در مناطق مرکزی عربستان سعودی

نظری بدهید

2 × 2 =