دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله یک روش PROMETHEE مبتنی بر منطق فازی برای مسائل انتخاب مواد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8000 کلمه 12 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:30 صفحه word فونت 14 B Lotus

یک روش PROMETHEE مبتنی بر منطق فازی برای مسائل انتخاب مواد

محمد گل، اِرکان سلیک، آلف تاسکین گوموش، علی فوات گونری

چکیده

انتخاب مواد یک مسئله پیچیده در طراحی و توسعه محصولات در کارکردهای مختلف مهندسی است. این مقاله یک روش PROMETHEE فازی (روش سازمان رده بندی اولویت برای ارزیابی غنی) مبتنی بر اعداد فاصله فازی ذوزنقه ای ارائه می کند که می تواند برای انتخاب مواد یک پنل ابزار خودرو (صفحه داشبورد) به کار رود. همچنین این روش تاثیر منحصربه فردی روی آثار تحقیقاتی دارد که بر حسب کاربرد روش تصمیم گیری فازی برای مسائل انتخاب مواد است. روش ارائه شده بر اساس سه روش MCDM فازی مختلف اثبات، اعتبارسنجی و مقایسه می شود (روش VIKOR فازی، TOPSIS فازی و ELECTRE فازی) که بر حسب اولویت رده بندی می باشد. همچنین، روابط بین روشهای مقایسه شده و سناریوهای پیشنهادی برای PROMETHEE فازی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ارزیابی می گردد. استیرن مالئیک آنهیدراید و پلیپروپیلن به صورت انتخابی به عنوان مواد مناسب مورد پنل ابزار خودرو (صفحه داشبورد) انتخاب و تست می شوند. ما یک روش تحلیل MCDM فازی ژنریک ارائه می کنیم که می تواند به صورت عملی روی مسائل انتخاب مواد پیاده سازی شود. مزیت های اصلی این روش تحلیل عبارتند از در نظر گرفتن مبهم بودن، عدم قطعیت و فازی بودن در محیط تصمیم گیری.

واژگان کلیدی: انتخاب مواد، تصمیم گیری چند متغیره، PROMETHEE فازی، اعداد فاصله فازی ذوزنقه ای، VIKOR

A fuzzy logic based PROMETHEE method for material selection problems

ABSTRACT

Material selection is a complex problem in the design and development of products for diverse engineer­ing applications. This paper presents a fuzzy PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) method based on trapezoidal fuzzy interval numbers that can be applied to the selection of materials for an automotive instrument panel. Also, it presents uniqueness in making a sig­nificant contribution to the literature in terms of the application of fuzzy decision-making approach to material selection problems. The method is illustrated, validated, and compared against three different fuzzy MCDM methods (fuzzy VIKOR, fuzzy TOPSIS, and fuzzy ELECTRE) in terms of its ranking perfor­mance. Also, the relationships between the compared methods and the proposed scenarios for fuzzy PROMETHEE are evaluated via the Spearman’s correlation coefficient. Styrene Maleic Anhydride and Polypropylene are determined optionally as suitable materials for the automotive instrument panel case. We propose a generic fuzzy MCDM methodology that can be practically implemented to material selec­tion problem. The main advantages of the methodology are consideration of the vagueness, uncertainty, and fuzziness to decision making environment

Keywords:Material selection Multi-criteria decision making Fuzzy PROMETHEE Trapezoidal fuzzy interval numbers

VIKOR

کد:kh152

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک روش PROMETHEE مبتنی بر منطق فازی برای مسائل انتخاب مواد