دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله کدام ترکیب ضددرد برای تزریق پریاریکتریال (دور مفصلی)  پس از آرتروپلاستی کامل زانو مناسب است؟ مطالعه آینده نگر، تصادفی، دو سو کور

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5000 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:12 صفحه word فونت 14 B Nazanin

کدام ترکیب ضددرد برای تزریق پریاریکتریال (دور مفصلی)  پس از آرتروپلاستی کامل زانو مناسب است؟ مطالعه آینده نگر، تصادفی، دو سو کور

چکیده

هدف:اگرچه اثر ضد دردي تزريق دور مفصلی بعد از آرتروپلاستي کامل زانو (TKA) به خوبي مستند شده ، اما استاندارد طلایی براي تركيب دارو هنوز مشخص نشده است. در این مطالعه، به اثرات ضد درد شش ترکیب مختلف دارویی پرداخته و آنها را با هم  مقایسه می کنیم .

روشها :در مجموع 256 بیمار تحت TKA برای استئوآرتریت اولیهقرار گرفته و به طور تصادفی به یکی از این شش گروه تقسیم شدند: گروه شاهد (محلول شور، اپینفرین و سفازولین، 42 نفر)، گروه 1 (روپیفاکائین ، 43 نفر)، گروه 2 (روپیفاکائین + مورفین، 43 نفر)، گروه 3 (روپیفاکائین + کترولاک ، 42 نفر)، گروه 4 (ر روپیفاکائین + مورفین + کترولاک ، 43 نفر) و گروه 5 (روپیفاکائین + مورفین + کترولاک + متیل پردنیزولون ، 43 نفر) . سطح درد توسط مقیاس آنالوگ بصری (VAS) ارزیابی  ونتایج اولیه  مصرف مخدر بودند. میزان بروز عوارض، دامنه حرکت (ROM)، مقدار پروتئین واکنش پذیرC(CRP) و میزان تخلیه خون پس از عمل نیزمورد مقایسه قرار گرفت .

نتایج :بیماران گروه 4 و 5 کمتر از گروه شاهد در 12 ساعت اول بعد از جراحی شکایت داشتند و بیماران در گروه های دیگر تنها طی 6 ساعت بعد از عمل درد کمتری داشتند. گروه های 4 و 5 نیز در طی مدت 24 ساعت پس از عمل، مصرف مخدر کمتری از گروه شاهدداشتند. بیماران گروه 5 در مقایسه با گروه 4 تفاوت معنی داری در میزانVAS و مصرف مخدر نشان ندادند اما در مقایسه با گروه های دیگر در روزهای 2 و 4 بعد از عمل میزانCRP پایین تر و ROM بیشتریداشتند.

نتیجه گیری:ترکیبی از روپیفاکائین ، مورفین و کترولاک به میزان قابل ملاحظه ای اثر ضد درد قوی تر و به میزان کافی اثر ضددرد سینرژیک بدون افزودن متیل پردنیزولون در تزریق پریکارتیکولار پس از TKAرا نشان داد. اهمیت بالینی این مطالعه ترکیب داروهای روپیفاکائین ، مورفین و کترولاک می تواند گزینه ای مناسب برای تزریق پرایتریکولاسیون پس از TKA از لحاظ اثر ضد درد و کارآیی ترکیب دارو باشد.

کلمات کلیدی: تزریقپریاریکتریال (دور مفصلی) . آرتروپلاستی کامل زانو .ترکیبی دارویی.ضددرد

Which analgesic mixture is appropriate for periarticular injection after total knee arthroplasty? Prospective, randomized, double-blind study

Abstract

Purpose Although the analgesic effect of periarticular injection after total knee arthroplasty (TKA) has been well documented, the gold standard for drug combination has not yet been established. In this study, the analgesic effects of six different drug combinations were compared. Methods A total of 256 patients undergoing TKA for primary osteoarthritis were randomized into one of six groups: a control group (saline solution, epinephrine, and cefazolin, n = 42), Group 1 (ropivacaine, n = 43), Group 2 (ropivacaine + morphine, n = 43), Group 3 (ropivacaine + ketorolac, n = 42), Group 4 (ropiv­acaine + morphine + ketorolac, n = 43), and Group 5 (ropivacaine + morphine + ketorolac + methylpredniso-lone, n = 43). Pain level assessed by visual analogue scale (VAS) and opioid consumption were primary outcomes. The incidence of complications, range of motion (ROM), C-reactive protein (CRP) value, and the amount of post­operative blood drainage were also compared. Results Patients in Groups 4 and 5 complained less pain than the control group for the first 12 h after surgery, and the patients in the other groups showed less pain only dur­ing the initial 6 h after surgery. Groups 4 and 5 also showed less opioid consumption than the control group during the 24 h period after surgery. Patients in Group 5 showed no significant difference in VAS score and opioid consumption compared with Group 4, but they had lower CRP value and greater ROM than any other groups at post-operative day 2 and day4 .Conclusion The combination of ropivacaine, mor­phine, and ketorolac showed a significantly stronger and sufficiently synergistic analgesic effect without adding methylprednisolone in periarticular injection after TKA. The clinical relevance of the study is that the combina­tion of ropivacaine, morphine, and ketorolac can be a good option for periarticular injection following TKA in terms of synergistic analgesic effect and efficiency of drug combination.

Keywords    Periarticular injection ■ Total knee arthroplasty ■ Drug combination ■ Analgesics

کد:kh154

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کدام ترکیب ضددرد برای تزریق پریاریکتریال (دور مفصلی) پس از آرتروپلاستی کامل زانو مناسب است؟ مطالعه آینده نگر، تصادفی، دو سو کور