توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی بهینه یک ریزشبکه چند حامل (MCMG) با توجه به انتشار خالص صفر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۶۰۰ کلمه ۲۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

طراحی بهینه یک ریزشبکه چند حامل (MCMG) با توجه به انتشار خالص صفر

چکیده : در این مقاله، برنامه ریزی بهینه دو مرحله ای و روش طراحی برای ریزشبکه چند حامل (MCMG) در دوره عملیاتی هدف با توجه به خرید انرژی و هزینه های نگهداری اجزاء ارائه می شود. MCMG احتمالاً در مالکیت جامعه یا گروهی کوچک از بخش های دولتی و خصوصی متشکل از بارها و منابع انرژی توزیعی (DERs) با قابلیت خود عرضه ای به منظور تنظیم جریانات انرژی های متنوع به مصرف کنندگان محلی می باشد. هزینه عملیات بلاشک با انتخاب اجزای و مولفه های مناسب کاهش می یابد. در مدل پیشنهادی، سرمایه گذاری و عملیات و هزینه های نگهداری MCMG به صورت همزمان به منظور انتخاب مولفه صحیح و اندازه آن در دوره مورد نظر انجام می گردد. علاوه بر این، در این مدل نوآورانه، انتشار خالص صفر (NZE) به عنوان محدودیت محیطی در نظر گرفته می شود. الگوریتم ژنتیکMATLAB و تکنیک برنامه نویسی غیر خطی عدد صحیح- مخلوط (MINLP) نرم افزار GAMS (سیستم مدل سازی عمومی جبری) برای حل مسئله بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. مثالهای تصویری کارایی مدل پیشنهادی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: عملیات مشارکتی، پاسخ به تقاضا، الگوریتم ژنتیک ، ریزشبکه چند حامل، انتشار صفر خالص، برنامه ریزی

Optimal Design of a Multi-Carrier Microgrid
(MCMG) Considering Net Zero Emission
Abstract:In this paper, a two-stage optimum planning and design method for a multi-carrier microgrid (MCMG) is presented in the targeted operation period considering energy purchasing and the component’s maintenance costs. An MCMG is most likely owned by a community or small group of public and private sectors comprising loads and distributed energy resources (DERs) with the ability of self-supply to regulate the flows of various energies to local consumers. The operation cost is undoubtedly reduced by selecting the proper components. In the proposed model, the investment and operation and maintenance costs of MCMG are simultaneously carried out in order to choose the right component and its size in the given period. Moreover, in this innovative model, net zero emission (NZE) is regarded as an environmental constraint. The genetic algorithm of MATLAB and the mixed-integer nonlinear programming (MINLP) technique of GAMS (general algebraic modeling system) software are used to solve the optimization problem. Illustrative examples show the efficiency of the proposed model.
Keywords: cooperative operation; demand response; genetic algorithm; multi-carrier microgrid
net zero emission; planning
کد:kh155
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله طراحی بهینه یک ریزشبکه چند حامل (MCMG) با توجه به انتشار خالص صفر

نظری بدهید

11 + 17 =