دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سیستم های مکانیکی و پردازش سیگنال:کنترل ارتعاش دو طرفه توربین های بادی دریایی با استفاده از پاندول مخزنی سه بُعدی تنظیم شده( دمپر)

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10394 کلمه 26 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:57 صفحه word فونت 20 Arial (Body CS)

سیستم های مکانیکی و پردازش سیگنال:کنترل ارتعاش دو طرفه توربین های بادی دریایی با استفاده از پاندول مخزنی سه بُعدی تنظیم شده( دمپر)

چکیده

توربین های بادی دریایی همواره از ارتعاشات دوطرفه بیش از حد ناشی ازناسازگاری جریان موج و باد و چرخش ناشی از این لرزه ها، متضرر می شوند. علیرغم وجود این معضل، بیشتر پژوهش های موجود در این زمینهبر ارتعاش یکنواخت یک طرفه تمرکز دارند که در دنیای واقعی کاربرد چندانی ندارد. در این مقاله، از یک پاندول مخزنی سه بُعدی تنظیم شده (3d-PTMD) رونمایی شده که برای کاهش واکنش های دینامیکی ناکل[1](بدنه نگهدارنده پره) در طرفین و جهت جلو پیشنهاد شده است. یکمدل آنالیز شده توربین بادی درکنار3d-PTMDبرای استفاده در واکنش های بین پره های توربین، برج اصلی و3d-PTMDارائه شده اند.بار آیرودینامیک با استفاده از روش” مولفه تکانه پره ها” محاسبه شد، که در آن ضریب سایش ” پرندلس” و ضریب تصحیح ” گلائرت” در نظر گرفته شده بود؛ و طیف JONSWAPبرای تولید داده های موج مورد استفاده قرار گرفت. حجم موج با استفاده از معادله”موریسون” و نیز تئوری استریپ، محاسبه شد. در آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر (NREL)با اتخاذ یکرویکردتحقیقآماری، فرمول3d-PTMD))با داشتن تک توربین بادی 5 مگاواتی تحت باد  وموج ناموافق،  و حجم ناثابت طراحی وآزمایش شد . از پاندول های تنظیم شده خطی دوگانه(TMDs) که در جلو و طرفینقرار گرفته بودند برایقیاس بین این دو حالت استفاده شد. دریافته شده که3d-PTMDبا نسبت جرمی2٪در مقایسه با TMD های دوگانه خطی در کنترل ارتعاش دو طرفهتوربین های بادی دریایی تحت زیر باد ، موج و حجم های ناثابت، کارآمدتر بوده و می تواند این درصدها را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی:

توربین های بادی دریایی

کنترل ارتعاشات دو طرفه

ناسازگاری موج – باد

پاندول مخزنیتنظیم شده

Bi-directional vibration control of offshore wind turbines using a 3D pendulum tuned mass damper

ABSTRACT

Offshore wind turbines suffer from excessive bi-directional vibrations due to wind-wave misalignment and vortex induced vibrations. However, most of existing research focus on unidirectional vibration attenuation which is inadequate for real applications. The pre­sent paper proposes a three dimensional pendulum tuned mass damper (3d-PTMD) to mit­igate the tower and nacelle dynamic response in the fore-aft and side-side directions. An analytical model of the wind turbine coupled with the 3d-PTMD is established wherein the interaction between the blades, the tower and the 3d-PTMD is modeled. Aerodynamic loading is computed using the Blade Element Momentum method where the Prandtls tip loss factor and the Glauert correction are considered. JONSWAP spectrum is adopted to generate wave data. Wave loading is computed using Morisons equation in collaboration with the strip theory. Via a numerical search approach, the design formula of the 3d-PTMD is obtained and examined on a National Renewable Energy Lab (NREL) monopile 5 MW baseline wind turbine model under misaligned wind, wave and seismic loading. Dual linear tuned mass dampers (TMDs) deployed in the fore-aft and side-side directions are utilized for comparison. It is found that the 3d-PTMD with a mass ratio of 2% can improve the mitigation of the root mean square and peak response by around 10% when compared with the dual linear TMDs in controlling the bi-directional vibration of the offshore wind turbines under misaligned wind, wave and seismic loading

Keywords:Offshore wind turbines Bi-directional vibration control Wind-wave misalignment Pendulum tuned mass damper

کد:kh163

دانلود رایگان فایل انگلیسی:(برخی نمودار ها در فایل ترجمه قرار نگرفته است ان را از فایل اصلی بخوانید.)

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله سیستم های مکانیکی و پردازش سیگنال:کنترل ارتعاش دو طرفه توربین های بادی دریایی با استفاده از پاندول مخزنی سه بُعدی تنظیم شده( دمپر)