توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی ارتباط  بین ارزش مشتری و رفتار بکارگیری فناوری:تحقیقی راجع به بخش بانکداری در هندوستان.

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۴۰۰ کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۲ Times New Roman

بررسی ارتباط  بین ارزش مشتری و رفتار بکارگیری فناوری:تحقیقی راجع به بخش بانکداری در هندوستان.

*چکیده:

این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل رابطه بین درک ارزش مشتری ورفتار بکارگیری  تکنولوژی آنها با ارجاع به مشتریان بانکی در هند صورت گرفته است.ماهیت اصلی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده نشان میدهد که  این تحقیق، شامل نمونه ای از ۱۲۰۱ مشتری بانک ساکن در ۱۲ شهر مختلف هند می باشد.علاوه براین رابطه ی بین استنباط و درک ارزش مشتری و بکارگیری فناوری از طریق ارائه ی یک مدل با نام مدل جامع بکارگیری فناوری ،با استفاده از روش مدلسازی معادله ی ساختاری ،بررسی میشود. نتایج این تحقیق اهداف رفتاری نسبت به فن آوری را به  عنوان قوی ترین پیش بینی کننده ی درک ارزش مشتریان نشان میدهد که متعاقب موقعیت شخصی شان نسبت به بکارگیری فن آوری،سودآوری موردنظرو درک سهولت در استفاده است. بر اساس یافته های تحقیق، دوره های احتمالی اقدامات انجام شده برای افزایش درک ارزش مشتریان با توجه به اخرین فناوری های بانکداری و در نتیجه، اطمینان از سودآوری درازمدت و پایدار،ارائه شده اند.

*واژگان کلیدی: مدل جامع بکارگیری فناوری،بانکها،موقعیت شخصی،سود آوری مورد نظر،شناخت و درک استفاده ی آسان،مدل سازی معادله ی ساختاری

Investigating linkage between customer value and technology adoption behaviour: A study of banking sector in India

abstract

The present study has been framed to analyze relationship between customer value perception and their technology adoption behaviour with reference to banking customers in India. Being primary in nature by employing multistage stratified sampling approach, the study has included a sample of 1201 bank­ing customers residing in 12 different cities of India. Further, the relationship between customer value perception and technology adoption has been examined through the development of a model named Integrated Technology Adoption model by applying structural equation modelling approach. The results of the study highlight behavioural intentions towards technology adoption as the strongest predictor of value perception of the customers followed by their personal disposition towards technology adoption, perceived usefulness and perceived ease of use. Based on the findings of the study, probable courses of actions have been suggested to the banks for enhancing value perception of the customers regarding the latest banking technologies, thereby, ensuring long-term profitability and sustainability

Keywords:

Integrated technology adoption model

Banks

Personal disposition

Perceived usefulness

Perceived ease of use

Structural equation modelling

کد:kh164

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله بررسی ارتباط  بین ارزش مشتری و رفتار بکارگیری فناوری:تحقیقی راجع به بخش بانکداری در هندوستان.

نظری بدهید

3 × چهار =