دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ برای حذف بنفش کریستالی توسط نانومیله های اکسید روی بارگزاری شده روی کربن فعال: مطالعه سینتیکی و تعادلی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8000 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:27 صفحه word فونت 14 B Nazanin

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ برای حذف بنفش کریستالی توسط نانومیله های اکسید روی بارگزاری شده روی کربن فعال: مطالعه سینتیکی و تعادلی

چکیده

در این مقاله، حذف رنگ بنفش کریستالی از محلول آبی توسط فرایند جذب از طریق التراسونیک با استفاده از نانو میله های اکسید روی بارگزاری شده روی کربن فعال به عنوان جاذب بررسی می شود. جاذب مورد نظر تهیه شده و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه ایکس و مادون قرمز تبدیل فوریه تحلیل و شناسایی شد. پارامترهای مهم فرآیند مانند غلظت اولیه بنفش کریستالی (24-24 میلی گرم بر لیتر)، pH محلول (3.0-7.0)، دوز جاذب (0.005-0.025 گرم) و زمان سونوکردن (2-6 دقیقه) با استفاده از طراحی آزمایشات بهینه شد.

بازده حذف مطلوب بنفش کریستالی بر روی جاذب 99.82٪درpH 7.0، 0.025 گرم دوز جاذب، 24 میلی گرم بر لیترغلظت اولیه بنفش کریستالی و 5.0 دقیقه زمان سونوکردن تعیین شد. تجزیه و تحلیل واریانس نشان دهنده یک ضریب تعیین بالا (R2 = 0.992) بود. تجزیه و تحلیل حاضر نشان می دهد که مقادیر پیش بینی شده با داده های تجربی همخوانی خوبی دارند. همچنین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی(٪)حذفرنگبنفشکریستال بر اساس داده های تجربی استفاده شده است. داده های تعادلی با مدل لانگموير دارای حداکثر ظرفیت جذب 113/64 میلی گرم بر گرم تنظیم شده است. جذب بنفش کریستالبراساس مدل سنیتیکی شبه مرتبه دوم بود. این مطالعه به وضوح نشان داد که روش سطح پاسخبه عنوان یکی از روش های مناسب برای بهینه سازی شرایطکاری است.

Application of artificial neural network and response surface

methodology for the removal of crystal violet by zinc oxide nanorods loaded on activate carbon: kinetics and equilibrium study

ABSTRACT

The present work discusses the removal of crystal violet dye from aqueous solution by ultrasound assisted adsorption using zinc oxide nanorods loaded on activate carbon as an adsorbent. The said adsorbent was prepared and characterized using field emission scanning electron microscopy, X-ray diffraction and Fourier transform infrared analysis. The important process parameters, such as initial crystal violet concentration (8-24 mg/L), solution pH (3.0-7.0), adsorbent doses (0.005-0.025 g), and sonication time (2-6 min) were optimized using design of experiments.

The optimum removal efficiency of crystal violet onto adsorbent was determined as 99.82% at pH 7.0, 0.025 g adsorbent dosage, 24 mg/L initial crystal violet concentration and 5.0 min sonication time. Analysis of variance showed a high coefficient of determination (R2 = 0.992). The present analysis suggests that the predicted values are in good agreement with experimental data. Also, the artificial neural network model was used for predicting removal (%) of crystal violet dye based on experimen­tal data. Equilibrium data was fitted well with the Langmuir model having maximum adsorption capacity of 113.64 mg/g. The adsorption of crystal violet followed the pseudo-second order kinetic model. This study clearly showed that response surface methodology was one of the appropriate methods to optimize the op­erating conditions

کد:kh165

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ برای حذف بنفش کریستالی توسط نانومیله های اکسید روی بارگزاری شده روی کربن فعال: مطالعه سینتیکی و تعادلی