توضیحات محصول

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی مالزی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۰۰۰ کلمه ۲۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵ صفحه word فونت ۱۴ Times New Roman (Headings CS)

عوامل تعیین کننده رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی مالزی

 چکیده
هدف: هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاق کاری میان حسابرسان بخش عمومی مالزی است. بر اساس مدل هانت و ویتل، چهار هدف پژوهشی برای این مطالعه وجود دارد: ۱- بررسی تاثیر محیط اخلاقی بر رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش دولتی ۲- بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی ۳- بررسی تاثیر ارزشهای اخلاقی شرکت بر رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی و ۴- بررسیاثر ایدئولوژی اخلاقی بر رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – پاسخ دهندگان این مطالعه از حسابرسان بخش عمومی اداره ملی حسابرسی در مالزی بودند. با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی که شامل ابزارهای مربوط به محیط اخلاقی، ارزشهای اخلاقی شرکتها، تعهد حرفه ای،ایدئولوژی اخلاقی و سوء رفتار سازمانی است، در مجموع ۳۸۲ مورد پذیرفته و قابل استفاده بود. در دستیابی به اهداف تحقیق، رگرسیون چندگانه انجام شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که رفتار اخلاق کاری در بین حسابرسان بخش عمومی در مالزی تحت تاثیر قانون و محیط اخلاقی مستقل، تعهد حرفه ای، ارزشهای اخلاقی شرکتها و ایدئولوژی اخلاقی آرمانگرایی و نسبیت گرایی می باشد.

اصالت / ارزش – این مطالعه، شواهد تجربی جدیدی را در مورد عوامل تعیین کننده رفتار اخلاق کاری حسابرسان در بخش دولتی از اقتصاد در حال توسعه (مانند مالزی) ارائه می دهد که در حال حاضر محدود است.

کلمات کلیدی: ارزشهای اخلاقی شرکت، رفتار اخلاقی، محیط اخلاقی، ایدئولوژی اخلاقی،تعهد حرفه ای، حسابرسان بخش عمومی.

Determinants of ethical work behaviour of Malaysian public sector auditors

Abstract

Purpose – The study aims to investigate factors affecting ethical work behaviour among Malaysian public sector auditors. Based on Hunt and Vitell model, there are four research objectives for this study: (1) to investigate the influence of ethical climate on public sector auditors ethical work behaviour; (2) to examine the effect of professional commitment on ethical work behaviour of public sector auditors; (3) to investigate the effect of corporate ethical values on ethical work behaviour of public sector auditors; and (4) to examine the effect of ethical ideology on ethical work behaviour of public sector auditors.

Design/methodology/approach – The respondents of the study were public sector auditors of National Audit Department in Malaysia. Using a survey questionnaire comprising instruments about the ethical climate, corporate ethical values, professional commitment, ethical ideology, and organizational misbehaviour, a total of 382 were received and usable. In achieving the research objectives, multiple regressions were performed.

Findings – The results reveal that ethical work behaviour among public sector auditors in Malaysia is influenced by law and independence ethical climate, professional commitment, corporate ethical values and both idealism and relativism ethical ideology.

Originality/Value – The present study provides new additional empirical evidence on determinants of ethical work behaviour of auditors in public sector from a developing economy (i.e. Malaysia) which is currently limited.

Keywords Corporate ethical values, Ethical behaviour, Ethical climate, Ethical ideology, Professional commitment, Public sector auditors.

Paper Type Research paper

کد:kh170

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله عوامل تعیین کننده رفتار اخلاق کاری حسابرسان بخش عمومی مالزی

نظری بدهید

3 × یک =