توضیحات محصول

دانلود مقاله اثرمهارسیستم ایمنی برای پیوند در پیشرفت سرطان روده بزرگ

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۶۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰ صفحه word فونت ۱۱ ۲ Nazanin

اثرمهارسیستم ایمنی برای پیوند در پیشرفت سرطان روده بزرگ

چکیده:

اثر مهار سیستم ایمنی برای پیوند در پیشرفت سرطان روده بزرگ

چکیده:

پیشینه: بیماران مبتلا به ورم مخاط روده بزرگ(Ulcerative colitis) و دریافت کنندگان پیوند در معرض خطر سرطان روده بزرگ قرار دارند. در اینجا ما نشان می‌دهیم که رفتار سیستم ایمنی برای پیوندهای کلیه با پیشرفت سرطان زایی مرتبط با کولیت زخم همراه است.

روش‌ها: ما مورد یک بیمار  مبتلا به سرطان کولورکتال مبتلا به ورم مخاط روده بزرگ(Ulcerative colitis) در حالی که رفتار سیستم ایمنی برای پیوند کلیه سرکوب شده است را، توصیف می کنیم. محیط میکرو ایمونولوژیک سرطان و وضعیت جهش یافته آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک موش مدل سرطان روده بزرگ برای تکثیر شرایط بالینی منحصر به فرد ایجاد شد. موش های AOM / DSS به صورت هفت گروه تجربی که دارای اختلالات ایمنی و یک گروه کنترل نشده بودند به منظور ارزیابی فراوانی آدنوکارسینوما و دیسپلازی با درجه بالا به طور تصادفی انتخاب شدند. هيستوپاتولوژی، ايمونوهيستوشيمی و فلوسايتومتری نيز بر روی روده بزرگ موش برداشت شد.

Effects of immune suppression for transplantation on inflammatory colorectal cancer progression

Abstract

Background: Ulcerative colitis patients and transplant recipients are at risk for colorectal cancer. Here, we show that immunosuppressive regimens for kidney transplants are associated with the progression of ulcerative colitis-related carcinogenesis.

Methods: We describe the case of a patient diagnosed with colorectal cancer in ulcerative colitis while on immunosuppressive therapy for a kidney transplant. The immunological microenvironment of the cancer and its mutational status were analyzed, and a mouse colon cancer model was created to replicate the unique clinical conditions. AOM/DSS mice were randomized into seven experimental groups that received different immunosuppressants and an untreated control group to assess the frequencies of adenocarcinoma and high-grade dysplasia. Histopathology, immunohistochemistry, and flow cytometry were also performed on the harvested mouse colons.

Results: All mice treated with an immunosuppressive regimen developed at least an adenoma, and several of those receiving anti-CD3, anti-CD8, and mycophenolate mofetil also developed adenocarcinomas. In contrast, mice receiving rapamycin did not develop adenocarcinomas, and the extent of high-grade dysplasia in those mice was similar to that in control mice.

Conclusions: Patients with pre-neoplastic conditions, such as ulcerative colitis, who are undergoing a solid organ transplant might benefit from the use of mTOR inhibitors given their intrinsic anti-tumor properties

کد:۱۲۹۰۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله اثرمهارسیستم ایمنی برای پیوند در پیشرفت سرطان روده بزرگ

نظری بدهید

4 × 3 =