توضیحات محصول

دانلود مقاله یک روششناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۱۰۰ کلمه ۱۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

یک روششناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه

چکیده:
در یک فرآیند سیستماتیک مدیریت ریسک پروژه، بعد از ارزیابی ریسک، تحلیلگران ریسک در مرحله ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ (RA) به ریسک پروژه قرار می گیرند. همانطور که توسط بسیاری از پژوهشگران نشان داده شده است، راهکارهای پیشرفته و سیستماتیک کمی در زمینه ارزیابی و انتخاب پاسخ ریسک وجود دارد. مقاله حاضر یک روش شناسی شامل یک رویکرد مدل سازی با هدف انتخاب مجموعه ای از اقدامات پاسخ (RA) که انحرافات نامطلوب از دستیابی به هدف پروژه را به حداقل می رساند، معرفی می کند. تابع هدف توسعه یافته شامل سه معیار موفقیت کلیدی یک پروژه یعنی زمان، کیفیت و هزینه است. مدل ما مدیریت پروژه کلی را با برنامه ریزی پاسخ ریسک پروژه (P2RP) تلفیق می کند. علاوه بر این، مدل پیشنهادی بر اهمیت یکسان”ریسک” و “پاسخ” تاکید می کند. ما معتقدیم که استفاده از مدل پیشنهادی به تحلیلگر ریسک پروژه کمک می کند تا به موثرترین و کارآمدترین راه حل برای مشکلات پیچیده انتخاب اقدامات پاسخ (RA) خود برسد. استفاده از مدل پیشنهادی در پروژه های صنعت ساخت در حالی اجرا شد که بهبود چشمگیر زمان، هزینه و کیفیت نشان داده شد.

کلمات کلیدی: معیار موفقیت کلیدی پروژه، مدیریت ریسک پروژه، فرآیند مدیریت ریسک، پاسخ ریسک

An Integrated Methodology for Assessment and Selection of the Project Risk Response Actions

In a systematic process of project risk management, after risk assessment is implemented, the risk analysts encounter the phase of assessment and selection of the project risk response ac­tions (RA). As indicated by many researchers, there are less systematic and well-developed solutions in the area of risk response assessment and selection. The present article introduces a methodology including a modeling approach with the objective of selecting a set of RA that minimizes the undesirable deviation from achieving the project scope. The developed objective function comprises the three key success criteria of a project, namely, time, quality, and cost. Our model integrates overall project management into the project risk response planning (P2RP). Furthermore, the proposed model stresses on an equivalent importance for both “risk” and “response.” We believe that applying the proposed model helps the project risk analyst in most effective and efficient manner dealing with his or her complicated RA se­lection problems. The application of the proposed model was implemented in projects in the construction industry in which it showed tremendous time, cost, and quality improvements.

KEY WORDS: Project key success criteria; project risk management; risk management process; risk response

کد:kh173

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک روششناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه

نظری بدهید

5 × 3 =