توضیحات محصول

دانلود مقاله مشاهدات تخلیه آب زیرزمینی نزدیک ساحل: چشمه­ های زیردریاپارک ساحلی کاه ه­کیلی، ماویی، هاوایی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۶۰۰ کلمه ۱۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۵ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

دانلود مقاله مشاهدات تخلیه آب زیرزمینی نزدیک ساحل: چشمه­ های زیردریاپارک ساحلی کاه ه­کیلی، ماویی، هاوایی

چکیده

منطقه مطالعه: منطقه مورد مطالعه شامل آب­هاي ساحلي و نزدیک ساحل غرب ماویي، هاوايي است. در اینجا آب­های زیرزمینی فراوان-که حامل یک اثرقوی مبتنی بر زمین است- به سمت آب­های ساحلی و روییک صخره مرجانی تخلیه می­شود.

تمرکز مطالعه: تخلیه آب­های زیرزمینی ساحلییک ویژگی هیدرولوژیکی فراگیر است که تاثیر آن بر اکوسیستم های نواحی ساحلی و هزینه­ های مادی نشان داده شده است. پژوهش حاضر با بررسی ترکیبی سری­های زمانی اقیانوس شناختی و ردیاب ژئوشیمیایی،  به مقادیر و محرک­های اقیانوسی تخلیه آب­های زیرزمینی زیردریا در محل چشمه زیردریا غرب ماویی، هاوایی اشاره کرده است.

بینش هیدرولوژیکی جدید برای منطقه:تخمین تخلیه آب­های زیرزمینیزیردریا براییک محل خروجی اصلی و آب­های ساحلی اطراف غرب ماویی، هاوایی توسط یک مدل توازن جرمی ۲۲۲Rn(t1/2=3.8 d) اضافی بدست آمد.این برآوردها با به کاربردن یک ردیاب تخلیه آب زیرزمینی جدید تورون ( ۲۲۰Rn, t1/2=56 s ) و نیز سری­های زمانی اقیانوس شناختی و آنالیزهای تصویرسازی مادون قرمز حرارتی تکمیل شد. در مجموع، این مجموعه روش­ها، بینش جدیدی را در ارتباط با سفره ساحلینزدیک اقیانوس فراهم آورد و محرک­های فیزیکی تخلیه آب­های زیرزمینی زیر دریا را بررسی می­کند. در نهایت،غلظت­های اجزاء بدست آمده از تخلیه آب­های زیرزمینیزیردریا جدول­بندی شدند و با غلظت آب دریای اطراف مقایسه شد. چنین کاری دارای پیامدهایی برای مدیریتسفره­های ساحلی و اکوسیستم­های نزدیک ساحل پایین دست است که از طریق این مسیر زیردریا، به بارگذاری اجزاءپایدار پاسخ دهند.

Observations of nearshore groundwater discharge: Kahekili Beach Park submarine springs, Maui, Hawaii

abstract

Study region: The study region encompasses the nearshore, coastal waters off west Maui, Hawaii. Here abundant groundwater—that carries with it a strong land-based fingerprint—discharges into the coastal waters and over a coral reef. Study focus: Coastal groundwater discharge is a ubiquitous hydrologic feature that has been shown to impact nearshore ecosystems and material budgets. A unique combined geo-chemical tracer and oceanographic time-series study addressed rates and oceanic forcings of submarine groundwater discharge at a submarine spring site off west Maui, Hawaii. New hydrological insights for the region: Estimates of submarine groundwater discharge were derived for a primary vent site and surrounding coastal waters off west Maui, Hawaii using an excess 222Rn (t1/2 = 3.8 d) mass balance model. Such estimates were complemented with a novel thoron (220Rn, t1/2 = 56 s) groundwater discharge tracer application, as well as oceanographic time series and thermal infrared imagery analyses. In combination, this suite of techniques provides new insight into the connectivity of the coastal aquifer with the near-shore ocean and examines the physical drivers of submarine groundwater discharge. Lastly, submarine groundwater discharge derived constituent concentrations were tabulated and compared to surrounding seawater concentrations. Such work has implications for the management of coastal aquifers and downstream nearshore ecosystems that respond to sustained constituent loadings via this submarine route

کد:kh174

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مشاهدات تخلیه آب زیرزمینی نزدیک ساحل: چشمه­ های زیردریاپارک ساحلی کاه ه­کیلی، ماویی، هاوایی

نظری بدهید

14 − هشت =