دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

اثر هم افزایی زیست حلال شویی کالکوپیریت و بورنیت در حضور Acidithiobacillus ferrooxidans

تعداد صفحات انگلیسی: 18

  تعداد صفحات فارسی:16      تعداد کلمات فایل ترجمه:4041

Synergistic bioleaching of chalcopyrite and bornite in the presence of Acidithiobacillus ferrooxidans

Abstract: Bioleaching of chalcopyrite and bornite in the presence of Acidithiobacillus
ferrooxidans
was carried out to investigate the influences between each other during
bioleaching. Bioleaching results indicated that bornite accelerated the dissolution of
chalcopyrite, and chalcopyrite also accelerated the dissolution of bornite, it could be
described as a synergistic effect during bioleaching, this synergistic effect might be
attributed to the galvanic effect between chalcopyrite and bornite, and to the relatively
low solution potential as the addition of bornite. Significantly amount of elemental
sulfur and jarosite formed on the minerals surface might be the main passivation film
inhibiting the further dissolution, and the amount of elemental sulfur significantly
increased with the addition of bornite. Results of electrochemical measurements
indicated that the oxidation and reduction mechanisms of chalcopyrite and bornite
were similar, the addition of bornite or chalcopyrite did not change the oxidative and
reductive mechanisms, but increased the oxidation rate.

اثر  هم افزایی زیست حلال شویی کالکوپیریت و بورنیت در حضور Acidithiobacillus ferrooxidans

چکیده: زیست حلال شویی کالکوپیریت و بورنیت در حضور ferrooxidans Acidithiobacillus برای  بررسی بر هم کنش بین آن دو حین زیست حلال شویی مورد برسی قرار گرفت. نتایج زیست حلال شویی نشان داد که بورنیت، حلالیت کالکوپیریت را سرعت بخشیده و کالکوپیریت نیز حل شدن بورنیت را تسریع می کند، که این حالت می تواند به عنوان یک اثر هم افزایی حین زیست حلال شویی توصیف شود. این اثر هم افزایی ممکن است مربوط به اثر گالوانیک بین کالکوپیریت و بورنیت و پتانسیل نسبتا  اندک حل پذیری بورنیت اضافه شده باشد. مقادیر قابل ملاحظه سولفور و نیز ژاروسیت در سطح کانی ها ممکن است باعث ایجاد یک فیلم تماما غیر فعال شود که از حل شدگی بعدی آن نیز جلوگیری کند، با افزایش بورنیت، میزان عنصر سولفور به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. نتایج حاصل از اندازه گیری های الکتروشیمیای نشان دادند که مکانیسم اکسیداسیون و احیای کالکوپیریت و بورنیت مشابه یک دیگر است، افزودن بورنیت یا کالکوپیریت تغییری در مکانیسم اکسیداسیون و احیا ایجاد نمی کند اما سرعت اکسیداسیون را افزایش می بخشد.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

3 × 5 =