مقاله علمی

مقاله علمی

مقاله  انشایی می باشد که حجم معین و متوسطی دارد که نویسنده در مورد موضوع خاصی که هدفمند است می نویسد که باید رسا و شیوا باشد که وقتی مخاطب مقاله را می خواند درک کلی از مقاله به دست بیاورد.

 

مقاله باید نظم و انسجام داشته باشد،پژوهشگر باید عناوین فرعی را بانظم منطقی جدا نماید و ارتباط اجزا مقاله را مشخص کند چرا که ارتباط اجزا مقاله با یگدیگیر نظم خاصی به مقاله می دهد.

 

موضوعی که برای مقاله علم یانتخاب می شود باید با نیاز فعلی جامعه مطابقت نماید،بنابراین از ارائه موضوعاتی که اولویت تحقیقی ندارند و جامعه علمی نیازی به آنها نیاز ندارند باید خود داری نمود.

 

مقاله عمی باید  دارای خلاقیت و نوآوری باشد. و همچنین برای توضیح مطلب باید  کوتاه و مختصر باشد از حاشیه روی  پرهیز شود.

اجزای مقاله علمی شامل :

عنوان مقاله: مفهوم اصلی مقاله را عنوان مشخص می نماید،عنوان مقاله باید جذاب باشد به طوری که نظر خواننده را به خود جلب نماید و همچنین عنوان مقاله علمی باید  کوتاه و رسا باشد.

 

 

چکیده : خلاصه کاملی از یک تحقیق می باشد که همه اجزای اصلی تحقیق را شامل می شود ازجمله اهداف تحقیق،پرسش،یافته ها و نتیجه.در متن چکیده از ذکر هرگونه توضیح اضافه خود داری شود ومعمولأ چکیده بین 100الی 150 کلمه می باشد.

 

 

واژگان کلیدی : معمولأ در انتهای چکیده واژگان کلیدی تحقیق بیان می شود تا به مخاطب کمک کند پس از خواندن تحقیق و آشنایی اجمالی با مقاله متوجه شود چه موضوع و مفاهیمی در مقاله مورد توجه قرار گرفته است که یا توجه به حجم مقاله معمولا پنج تا هفت وازه کلیدی پیشنهاد می شود.

 

 

مقدمه : در مقدمه یک تحقیق کلیاتی را بیان می کند که برای مخاطب روشن شود. کلیات شامل تعریف و بیان مسأله تحقیق ،تبین و ضرورت انجام آن واهدافی که این تحقیق به دنبال دارد.

 

 

ارجاعات در متن: اعتبار یک مقاله علمی علاوه بر صحت مطالب ،منابع و مراجعی می باشد که از اطلاعات آنها برای تحقیق استفاده شده است.

 

 

نتیجه گیری : در این قسمت توصیف و توضیح مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است ،ارائه می شود.

 

برای نگارش مقاله علمی باید به جزئیاتی که در بالا ذکر شد توجه شود و قدم به قدم به جزئیات عمل نمود.

همچنین نگارش مقاله علمی  نیازمند  مهارت و تجربه و دانش  می باشد که محقق با مطالعه و صرف وقت کافی می تواند مقاله علمی خوبی را ارائه دهد.