دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

آیا قدرت بازار بانک بر محدودیت های مالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیرگذار است؟

تعداد صفحات انگلیسی: 11صفحه pdf

تعداد صفحات فارسی: 24صفحه word با فونت B Nazanin 14 تعداد 9172 کلمه

 

چکیده

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که قدرت بازار بانک و یا محدودیت های اعتباری شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از یک مجموعه داده ی پانل های بزرگ تر از  118000 مربوط به شرکت های کوچک و متوسط در 20 کشور اروپایی در دوره 2008-2005 تا چه حد کاهش داشته است. بنا بر دانش ما، این اولین مطالعه در مورد برآورد قدرت بانک و محدودیت های اعتباری شرکت های کوچک و متوسط در راه اندازی اقتصاد توسعه یافته بین المللی است. علاوه بر این، مطالعه ما اولین موردی است که به تعدادی از ملاحظات اقتصادی به طور همزمان، به ویژه کنترل در دسترس بودن فرصت های سرمایه گذاری سودآور با استفاده از مدل Q ساختاری سرمایه گذاری می پردازد. نتایج ما به شدت از این فرضیه قدرت بازار حمایت می کند یعنی اینکه نتایج مبنی بر افزایش قدرت بازار در محدودیت های تامین مالی برای شرکتهای متوسط نشان داده شده است. علاوه بر این، ما دریافته ایم که این رابطه نشان دهنده ی  ناهمگنی در  اندازه شرکت و ایهام در رفتاری است که نشان می دهد رابطه واقعی بین قدرت بازار بانک و محدودیت های مالی ممکن است به طور کامل توسط تئوری های موجود توضیح داده نشده باشد. در نهایت، ما دریافتیم که اثر قدرت بازار بانک بر محدودیت مالی در سیستم های مالی افزایش یافته است  که بیشتر به بانک وابسته است.

Does bank market power affect SME financing constraints?

abstract

This paper examines the extent to which bank market power alleviates or magnifies SME credit constraints using a large panel dataset of more than 118,000 SMEs across 20 European countries over the period 2005–2008. To our knowledge, this is the first study to examine bank market power and SME credit constraints in an international, developed economy setting. Moreover, our study is the first to address a number of econometric considerations simultaneously, in particular by controlling for the availability of profitable investment opportunities using a structural Q model of investment. Our results strongly support the market power hypothesis, namely, that increased market power results in increased financing constraints for SMEs. Additionally, we find that the relationship exhibits heterogeneity across firm size and opacity in a manner that suggests that the true relationship between bank market power and financing constraints might not be fully explained by the existing theory. Finally, we find that the effect of bank market power on financing constraints increases in financial systems that are more bank dependent.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی