دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

بررسی عملکرد جنبه های مدیریت و اجرای تعمیر و نگهداری تاسیسات رفاهی در صنعت ساخت و ساز عراق

11 صفحه انگلیسی

21 صفحه فارسی فایل ورد     تعداد کلمات:5971

 چکیده

صنعت ساخت و ساز عراق مشکلات زیادی دارد، به ویژه در زمینه هماهنگی و مدیریت امکانات رفاهی برای پروژه ساخت و ساز. مدیریت صحیح و نگهداری منظم تأسیسات رفاهی وظیفه ای است که بین مقامات رسمی مسئول ایمنی و بهداشت، عمدتاً پیمانکاران، مشتریان، مدیران و نیروی کار تقسیم می شود. نیاز به شرایط کار ایمن که به نظر می رسد در کارگاه های ساخت و ساز عراق بسیار کم است. این تحقیق به بررسی چگونگی مدیریت مؤثر عمدتاً در تأسیسات رفاهی ساخت‌وساز در صنعت ساخت‌وساز عراق می‌پردازد.

با استفاده از یک روش کمی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در جمع‌آوری اهداف فهرست‌شده، پرسشنامه‌ای برای مهندسین با تجربه (58) که در صنعت ساخت‌وساز درگیر هستند برای بررسی کلیدهای عامل در جنبه‌های مدیریت و نگهداری اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-12 تجزیه و تحلیل و تفسیر شدند. اکثر نتایج تجزیه و تحلیل شده به عنوان مهم و بسیار مهم طبقه بندی شدند، اما برخی از آگاهی های مربوط به برنامه ریزی و بازرسی وجود نداشت. در نهایت، این تفسیر نشان داد که آگاهی از مدیریت و نگهداری امکانات رفاهی نیاز به مطالعه بیشتر در محدوده بهره‌وری، سلامت و ایمنی کارگران دارد.

واژگان کلیدی: تأسیسات رفاهی، پروژه عمرانی، مدیریت، نگهداری، عراق

EXAMING THE PRACTICE OF MANGEMENT ASPECTS AND MAINTENANCE IMPLEMENTATIONS OF WELFARE FACILITIES IN IRAQ’S CONSTRUCTION INDUSTRY

Abstract

The Iraqi construction industry has many problems, especially when it comes in terms of coordinating and managing welfare facilities for the construction project. Proper managing and regular maintenance of welfare facilities is a task divided between official parties in charge of safety and health, mostly the contractors, clients, managers, and work-force. The need for safe work conditions that seem very much lacking in the Iraqi construction sites. This research examines how effectively management is mainly conducted within construction welfare facilities in Iraq’s construction industry. Using a quantitative methodology for collecting and analyzing data in consdreation of the listed objectives, A questionnaire survey was administered to experienced engineers (58) that are involved in the construction industry for investigating the keys causative in management and maintenance aspects. The data was analyzed and interprented using SPSS-12. Most of the analyzed results were classified as important and very important, but some awareness was missing related to planning and inspection. Finally, the interpretation illustrated that the awareness of management and maintenance of welfare facilities are in need to be more studied within the scope of worker’s productivity, health, and safety

Keywords: welfare facilities, construction project, management, maintenance, Iraq

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

19 + هفت =