دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

بررسی گودی ، شکستگی و رفتار ترک خوردگی حرارتی لایه آسفالت حاوی پرکننده های بازالت و آهک هیدراته

تعداد صفحات انگلیسی:

تعداد صفحات فارسی:15               تعداد کلمات فارسی:4872

چکیده

مطالعه حاضر به منظور تعيين پوسيدگي ، شكستگي و مقاومت در برابر ترك خوردگي حرارتي ماستيك آسفالت حاوي پرکننده هاي بي اثر و فعال انجام شد. در این مطالعه یک اتصال چسبان کنترل (AC-30) به همراه بازالت (B) به عنوان یک پرکننده بی حرکت و آهک هیدراته  (HL) به عنوان پرکننده فعال انتخاب شدند. اسیدهای آسفالت برای درصدهای مختلف پرکننده HL) ،5، 10 ، 15 و 20 درصد) آماده سازی شدند ، به گونه ای که نسبت فیلر به اتصال دهنده  (F / B) ، 0.8می شود. در مجموع پنج ترکیب از لایه  آسفالت تهیه شده است از جمله: AC-30 + 80٪ B + 0٪ HL ، AC-30 + 75٪ B + 5٪ HL ، AC-30 + 70٪ B + 10٪ HL، AC -30 + 65٪ B + 15٪ HL و  .AC-30 + 60٪ B + 20٪ HL. مقاومت به شكستگي ، شكستگي و مقاومت در برابر ترك خوردگي حرارتي آستانه هاي آسفالت به ترتيب با استفاده از پارامتر ضريب گود سازي ،  (DENT) کشش دو لبه شکافدار و   اندازه گیری کننده شعاع خمشی (BBR) بررسي شد. تأثیر HL بر عملکرد لایه آسفالت مرتب در محدوده درجه حرارت بالا غالب است که از مقدار G⁄ / Sind به دست آمده است. مقاومت فرسودگی آستانه آسفالت با درج HL افزایش یافته است ، که نشان دهنده عملکرد بهتر گود سازی از لایه آسفالت است. عملکرد درجه حرارت متوسط لایه آسفالت با HL در مقایسه با لایه آسفالت مرتب از نتایج جابجایی نوک اصلی دهانه  (CTOD) بالاتر بود ، و نشان دهنده مقاومت بهتر در برابر شکست بود. علاوه بر این ، HL باعث افزایش عملکرد دمای پایین لایه آسفالت به دست آمده از مقادیر S (t) و m (t) با منحنی استاد S (t) و E (T) می شود که نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر ترک خوردگی حرارتی است. اثر ترکیبی پرکننده B و HL در پارامترهای G⁄ / Sind ، CTOD ، S (t) ، m (t) و E (t) در این مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این ، در این مقاله به رتبه بندی لایه های  آسفالت بر اساس پارامترهای مختلف یعنی CTOD و  m (t) پرداخته شده است.

abstract
The present study was undertaken to evaluate rutting, fracture and thermal cracking resistance behavior of asphalt mastic containing inert and active fillers. A control neat binder (AC-30) along with basalt (B) as an inert filler and hydrated lime (HL) as active filler were selected in this study. The asphalt mastics were prepared for different percentages of HL (5, 10, 15 and 20%) filler, in such a way that Filler to Binder (F/B) ratio becomes 0.8. A total of five combinations of asphalt mastic were prepared such as: AC-30 + 80% B + 0% HL, AC-30 + 75% B + 5%HL, AC-30 + 70% B + 10%HL, AC-30 + 65% B + 15%HL, and AC-30 + 60% B + 20% HL. The rutting, fracture and thermal cracking resistance of asphalt mastics was evaluated using Superpave rutting factor parameter, Double Edge Notched Tension (DENT) and Bending Beam Rheometer (BBR), respectively. Influence of HL on the performance of neat asphalt mastic was observed to be predominant in high-temperature range as obtained from the G
⁄ /Sind value. The aging resistivity of asphalt mastic increased with the inclusion of HL, indicating a better rutting performance of asphalt mastic.
The intermediate-temperature performance of asphalt mastic with HL was found to be higher compared to neat asphalt mastic from Critical Tip Opening Displacement (CTOD) results, implying better resistance to fracture. The addition of HL increased the low-temperature performance of asphalt mastic obtained from S(t) and m(t) values with S(t) and E(t) master curve, indicating enhanced resistance to thermal cracking. The combined effect of B and HL filler on the G ⁄
/Sind, CTOD, S(t), m(t) and E(t) parameters are presented in this study. In addition, ranking of asphalt mastics based on various parameters (i.e. CTOD and m(t)) is discussed in this paper. 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

یازده − 5 =