دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله بهینه ­سازی چندمنظوره ­ی سیستم بهره­ برداری مخزن با استفاده از سیاست هجینگ

تعداد صفحات فایل انگلیسی : 18  صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 26 صفحه  word فونت 14  B Zar

آرش آذری، سعید حمزه، صبا نادری

چکیده

در مطالعه­ ی حاضر مدل تلفیقی WEAP-NSGA-II به منظور کاربرد سیاست هجینگ در سیستم دومخزنه، شامل سدهای گاوشان و شهدا در غرب ایران، بسط داده شد. به این منظور، پس از تنظیم فایل­های ورودی مدل WEAP، این مدل به ترتیب برای دوره­ های آماری 4 و 2 ساله (در حد فاصل سال­های 2008 تا 2013) کالیبره شده و اصلاح گردید. سپس با تعریف یک سناریوی مرجع و کاربرد سیاست بهره­ برداری مبتنی بر وضعیت موجود، دوره­ های کمبود آب برای 20 سال بعد شبیه­ سازی گردید. در نهایت، آب رها شده از مخازن بر مبنای سیاست هجینگ بهینه­ سازی شده و با سناریوی مرجع در مدل­ های تلفیقی مقایسه گردید. جهت اطمینان از برتری روش مطرح­ شده، نتایج آن با نتایج به دست آمده از دو الگوریتم معروف چندمنظوره به نام­های PESA-II و SPEA-II مقایسه شد. نتایج نشان می­دهند که الگوریتم NSGA-II در مقایسه با الگوریتم­های PESA-II و SPEA-II قادر به تولید جبهه­ ی پارتو ی بهتری به لحاظ کمینه­ کردن توابع هدف می­ باشند. بهبودی حدوداً 20 درصدی در اعتمادپذیری تأمین محل نیاز برای سناریوی بهینه در قیاس با سناریوی مرجع در ماه­های کمبود بیشتر آب به دست آمد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن سیاست هجینگ، پوشش محل نیاز در ماه­ های بحرانی در حدود 35% در مقایسه با سناریوی مرجع افزایش می­ یابد.

کلمات کلیدی: برنامه ­ریزی آب، سیاست هجینگ، WEAP، NSGA-II، SPEA-II، PESA-II  Pareto front

Multi-Objective Optimization of the Reservoir System Operation by Using the Hedging Policy

Arash Azari  • Saeid Hamzeh       • Saba Naderi

Abstract In the present study the WEAP-NSGA-II coupling model was developed in order to apply the hedging policy in a two-reservoir system, including Gavoshan and Shohada dams, located in the west of Iran. For this purpose after adjusting the input files of WEAP model, it was calibrated and verified for a statistical period of 4 and 2 years respectively (2008 till 2013). Then periods of water shortage were simulated for the next 20 years by defining a reference scenario and applying the operation policy based on the current situation. Finally, the water released from reservoirs was optimized based on the hedging policy and was compared with the reference scenario in coupled models. To ensure the superiority of the proposed method, its results was compared with the results of two well-known multi-objective algorithms called PESA-II and SPEA-II. Results show that NSGA-II algorithm is able to generate a better Pareto front in terms of minimizing the objective functions in compare with PESA-II and SPEA-II algorithms. An improvement of about 20% in the demand site coverage reliability of the optimum scenario was obtained in comparison with the reference scenario for the months with a higher water shortage. In addition, considering the hedging policy, the demand site coverage in the critical months increased about 35% in compared with the reference scenario.

Keywords Water planning • Hedging policy • WEAP • NSGA-ii • SPEA-ii • PES A-ii

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی