دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله ارزیابی پژوهش: یک رویکرد چند رشته ای برای ارزیابی اصل تحقیقی و کیفیت

– Evaluating research: A multidisciplinary approach to assessing research practice and quality

 

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    ۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۹ صفحه word فونت ۱۴  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :۷۵۲۸

چکیده

تعداد اندکی از استانداردهای کیفی گسترده شناخته شده برای اصل پژوهش و چند تعریف از اینکه چه چیزی تشکیل دهنده یک تحقیق خوب است وجود دارد. بنابراین هدف کلی برای توصیف آنچه پژوهش را تشکیل میدهد، و سپس استفاده از این توضیحات به منظور توسعه یک مدل از عملکرد پژوهشی و تعریف مفاهیم مربوط به هدف اصلی کیفیت می باشد.

هدف اولیه کشف یک چنین مدلی و نیز ایجاد یک درک چند بعدی  از ابعادعمومی  کیفیت عملکرد پژوهشی بود. هشت سمیناربرای کار مدل سازی مفهومی انجام شد. یک نمایش گرافیکی از مفاهیم و روابط آنها به منظور پر کردن شکاف بین رشته های مختلف توسعه داده شد. مدل مفهومی از  پژوهش به عنوان یک پدیده ایجاد شد، که در مجموع شامل ۱۸ مفهوم تعریف شده و روابط آنها بود. در مرحله دوم، چهار حوزه اصلی ، به توصیف عملکرد پژوهشی در یک زمینه چند رشته ای پرداخت: معتبر، موثر ، واگرا و منطبق. هر کدام از این هم با یک تعریف مجزا در یک سلسله مراتب مفهومی بیشتر مشخص شده است. یک مدل کیفیت جامع مشتمل بر ۳۲ مفهوم، بر اساس چهار حوزه اصلی باقی ماند، که  به توصیف مسائل مربوط به کیفیت اصل پژوهش پرداخت، که در آن مدل پژوهش به عنوان یک پدیده به منظورتعریف مفهوم کیفیت مورد استفاده قرار گرفت. مدل کیفیت می تواند برای توسعه بیشتری از عناصر، وزن ها و عملیاتی سازی مربوط به کیفیت عملکرد پژوهشی در زمینه های مختلف علمی استفاده شود. © ۲۰۱۵ نویسندگان. منتشر شده توسط الزویر B.V. این یک مقاله با دسترسی آزاد و تحت مجوز CC BY-NC-ND  می باشد

 

ABSTRACT

There are few widely acknowledged quality standards for research practice, and few definitions of what constitutes good research. The overall aim was therefore to describe what constitutes research, and then to use this description to develop a model of research practice and to define concepts related to its quality. The primary objective was to explore such a model and to create a multidisciplinary understanding of the generic dimensions of the quality of research practice. Eight concept modelling working seminars were conducted. A graphic representation of concepts and their relationships was developed to bridge the gap between different disciplines. Aconcept model of research as a phenomenon was created, which included a total of 18 defined concepts and their relationships. In a second phase four main areas were distilled, describing research practice in a multidisciplinary context: Credible, Contributory, Communicable, and Conforming. Each of these was further specified in a concept hierarchy together with a defined terminol­ogy. A comprehensive quality model including 32 concepts, based on the four main areas, was developed for describing quality issues of research practice, where the model of research as a phenomenon was used to define the quality concepts. The quality model may be used for further development of elements, weights and operationalizations related to the quality of research practice in different academic fields. © ۲۰۱۵ The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نوزده + نه =