دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله تاثیر اقتصادی منطقه ای استخراج نفت و گاز در تگزاس –

The regional economic impact of oil and gas extraction in Texas 2015

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    13صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 19 صفحه word فونت 14  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :6671

 

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تاثیر اقتصادی منطقه ای نفت و گاز در تگزاس در طول رونق اخیر نفت شیل پرداخته شده است. رگرسیون ها با داده ها در سطح شهرستان در دوره 2009-2014 اثرات چند برابر کوچکتر بر اشتغال محلی و درآمد از برآوردها ی برگرفته ازورودی و خروجی مبتنی بر مطالعات پشتیبانی داشتند.

اثرات اقتصادی برای استخراج از چاه های گاز از حلقه چاه های نفت بزرگتر بودند،این در حالی است که فاز حفاری اثرات قابل مقایسه ای را تولید کرد. برآورد اثرات اقتصادی در یک مدل پانل فضایی پویا بزرگتر ، اجازه اثرات سرریزشدن در سراسر اقتصاد محلی و همچنین در طی زمان را می دهد.

This paper empirically investigates the regional economic impact of oil and gas extraction in Texas during
the recent shale oil boom. Regressions with county-level data over the period 2009–2014 support
smaller multiplier effects on local employment and income than corresponding estimates drawn from
popular input–output-based studies. Economic impacts were larger for extraction from gas wells than oil
wells, while the drilling phase generated comparable impacts. Estimates of economic impacts are greater
in a dynamic spatial panel model that allows for spillover effects across local economies as well as over
time.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی