دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

روند کیفیت آب در سیستم دهانه (مدخل) رودخانه نیمه استوایی (وابسته به نواحی هم مرز نواحی استوایی) استرالیا: پاسخ به سد سازی، تنوع اقلیم و تخلیه پساب فاضلاب

تعداد صفحات انگلیسی:13

تعداد صفحات فارسی:  23         کلمات فارسی:7951

چکیده

دهانه لوگان-آلبرت در جنوب شرقی کوئینزلند استرالیا قرار دارد که از تنوع اقلیمی و زیستی بالایی برخوردار است و خدمات اقتصادی و تفریحی متعددی را پشتیبانی و ارائه می دهد. بارهای رسوبی و مغذی بستر، مسئله ای مهم در مدیریت طولانی مدت برای دهانه رودخانه بوده است. همچنین الگوهای مکانی و فصلی مواد مغذی و گل آلودگی (کدری) را در طول دهانه لوگان – آلبرت بررسی کردیم و اثرات سدی که اخیراً ساخته شده را ارزیابی کردیم. غلظت مواد مغذی و میزان گل آلودگی با استفاده از 15 سال پایش داده از 19 مکان مرتبط با کیفیت آب در سراسر دهانه و مدخل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین فرض کردیم که ساخت سد Wyaralong به عنوان یک روش در راستای ماده مغذی و رسوبی عمل می کند که ممکن است اثرات مثبتی بر کیفیت آب پایین دست رود داشته باشد. روند طولانی مدت ترکیبات کیفی آب را با استفاده از آزمون من-کندال فصلی غیر پارامتریک و اثر آبگیری در بالادست را با آزمون اثر کنترل قبل – بعد (BACI) ارزیابی کردیم. با گذشت زمان غلظت مواد مغذی و میزان گل آلودگی در دهانه بالایی لوگان کاهش یافت و به همین ترتیب و به میزان کمتری از غلظت مواد مغذی و میزان گل آلودگی در دهانه پایینی آلبرت به طور قابل توجهی کاسته شد. بهبود کلی کیفیت آب در دهانه بالایی لوگان به ساخت سد Wyaralong نسبت داده شد. کاهش قابل توجه غلظت فسفر کل (TP) و نیتروژن اکسید شده (NOx-N) در امتداد پایین تر آلبرت، عمدتا به شرایط مرطوبی که در مجموعه داده 15 ساله رخ داده است مرتبط است، که منبع آلودگی از یک تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) را رقیق می کند . نتایج ما نشان می دهد که تغییرات کیفیت آب رودخانه می تواند با شرایط آب و هوایی و شیوه های مدیریتی تعاملات پویایی داشته باشد که این امر برنامه های نظارت طولانی مدت را ضروری می کند.

Trends in water quality in a subtropical Australian river-estuary system: Responses to damming, climate variability and wastewater discharges

The Logan-Albert estuary in southeast Queensland, Australia, has high biodiversity and supports multiple economic and recreational services. Elevated nutrient and sediment loads have been a longstanding management issue for the estuary. We investigated the spatial and seasonal patterns of nutrients and turbidity along the Logan- Albert estuary and assessed the effects of a recently constructed upstream dam. Nutrient concentrations and turbidity levels were analysed using 15 years of monitoring data from 19 water quality sites throughout the estuary. We hypothesised that the construction of Wyaralong Dam would act as a nutrient and sediment sink which may have positive effects on downstream water quality. Long-term trends of water quality constituents
were evaluated using a non-parametric seasonal Mann-Kendall test and the effect of upstream impoundment was assessed with a Before-After Control-Impact (BACI) test. Nutrient concentrations and turbidity levels declined significantly with time in the upper Logan estuary and, to a lesser extent, in the lower Albert estuary. The general improvement of water quality in the upper Logan estuary was attributed to construction of the Wyaralong Dam. Significant decreases in concentrations of total phosphorus (TP) and oxidised nitrogen (NO-N) along the lower Albert were principally attributed to wetter conditions over the 15-year dataset, which diluted point-source loads
from a nearby wastewater treatment plant (WWTP). Our results show that estuarine water quality changes can be highly dynamic with interactions amongst climate and management practices that necessitate long-term monitoring programs with good spatial coverage.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

1 × چهار =