دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

ترجمه مقاله طراحی و نمایش آنالوگ های اسید سیرینجیک به عنوان فعال ساز های BAX در روش درون رایانه ای (این سیلیکو) برای کشف “میمتیک های –

Design and screening of syringic acid analogues as BAX activators-An

in silico approach to discover “BH3 mimetics”

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    ۱۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۲۲ صفحه word فونت ۱۴  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :۷۵۸۲

 

چکیده

اگرچه BAX ، یک گروه ضربت مولکولی و محرک آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی می باشد، به عنوان یک هدف در حال ظهور و در عین حال جذاب برای عوامل ضد سرطان شناخته شده است. مکانیسم مولکولی مولکولهای کوچک پپتیدهای درگیر در فعال سازی پروتئین BAX ناشناخته مانده است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و شناخت سیر تکاملی مولکولهای جدید است که دقیقاً باعث فعال سازی آپوپتوز (خزان یاخته ای) به واسطه پروتئین BAX می شوند. در این فرایند ، ما برخی از آنالوگهای اسید سیرینجیک مرتبط با رفتار آبگریز BAX را با یک رویکرد نمایش مجازی شناسایی کردیم. نتایج حاصل از مطالعات داکینگ نشان داد که آنالوگهای SA1  ، SA9 ، SA10 ، SA14 و SA21 تعامل خوبی با محل تریگر (ماشه ای) BAX از خود نشان داده اند،  که از میان آنها SA10 و SA14 به طور خاص به Lys21 در مارپیچ  a1 از BAX ، که یک باقی مانده مهم و درگیر در فعال سازی BAX می باشد می چسبند. تمام محاسبات داکینگ آنالوگهای SA با میمتیک های BH3 که به صورت بالینی آزمایش شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.

علاوه بر این، جهش نقطه درون رایانه ای (این سیلیکو) از BAX-Lys21 به Glu21 منجر به تغییر ساختاری در BAX شد و یک کاهش انرژی در پیوند و فعل و انفعالات پیوند هیدروژن از لیگاندهای منتخب را نشان داد. بر اساس این یافته ها، ما پیشنهاد می کنیم که نمایش مجازی و تجزیه و تحلیل جهش BAX به عنوان یک روش پیشرفت مهم در جهت کشف داروهای ضد سرطان جدید مطرح شود.

Although BAX, which is a molecular hit squad that incentive apoptosis was found to be an attractive emerging target for anticancer agents. The molecular mechanism of small molecules/peptides involved in the BAX activation was remain unknown. The present focus of the study is to identification and development of novel molecules which are precisely activates BAX mediated apoptosis. In this process we identified some syringic acid analogues associated with the BAX hydrophobic groove by a virtual-screen approach. Results from the docking studies revealed that, SA1, SA9, SA10, SA14 and SA21 analogues have shown good interaction with BAX trigger site, of which SA10 and SA14 bound specifically with Lys21 at a1 helix of BAX, a critical residue involved in BAX activation. All docking calculations of SA analogues were compared with clinically tested BH3 mimetics. In this entire in silico study, SA analogous have performed an ideal binding interactions with BAX compared to BH3 mimetics. Further, in silico point mutation of BAX-Lys21 to Glu21 resulted in structural change in BAX and showed reduced binding energy and hydrogen bond interactions of the selected ligands. Based on these findings, we propose that virtual screening and mutation analysis of BAX is found to be the critical advance method towards the discovery of novel anticancer therapeutics

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

نظری بدهید

7 + ده =