دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله ویژگی روان شناختی مجرمان سریالی و تعریف مجدد نام غلط جرم سریالی

– The psychological profile of serial offenders and a redefinition of the misnomer of serial crime

 

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    18صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 24 صفحه word فونت 14  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :10341

 

 

این مقاله به بررسی امکان این که یک شرح کلی از مجرمان سریالی ممکن است به مفهوم سازی جنایات سریالی کمک کند می پردازد. بحث بعدی در مورد حداقل تعداد قربانیانی است که باید به عنوان معیار معین تعریف شوند. مسائل مفهومی و عملی متعددی وجود دارد که به دنبال تعریف جنایات سریالی از لحاظ حداقل تعداد قربانیان هستند و احتمال بروز این موضوع هنگامی قوی تر می گردد که یک جنایتکار سریالی  پس از آنکه تنها مرتکب یک جرم شد، شناسایی شود.

در این راستا، واژه “جرم سریالی” به عنوان یک نام غلط و بی مسمی دیده می شود. تعریف مجدد این اصطلاح ابتدا با شناسایی سازوکارهای روانشناختی ویژگی و سوابق مجرمان سریالی دنبال می شود؛ در این زمینه، توجه ویژه به ویژگی های شخصیتی روانپریشی، خود پرستی، سادیسم یا بی رحمی، تمایلات انحرافات جنسی، تمایلات متضاد دسکوئیدی یا مستعد هوس و وسواس فکری مبزول می شود. یک تعریف کلی از جرم سریالی مطرح می شود که بر روانشناسی مجرم سریالی بدون در نظر گرفتن حالت خاص جرم تمرکز می کند.

در نتیجه به کمک این تجزیه و تحلیل، قتل سریالی، تجاوز سریالی و آتش زنی سریالی می تواند از لحاظ رفتارهای خاصی که در صحنه جرم و سبک قربانی کردن مشهود است، توضیح داده شود. از این توصیف ها می توان برای طبقه بندی مجرمین سریالی استفاده کرد. در نهایت، تعریف پیشنهادی برای جرم سریالی در این سوال اعمال می شود: “آیا زنان می توانند مجرمین سریالی باشند؟”

this article explores the possibility that a generalised profile of serial offenders may contribute to the concep­tualisation of serial crime. The latter has become immersed in a debate over the minimum number of victims that should be set as the defining criterion. There are several conceptual and practical problems in seeking to define serial crime in terms of minimum victim numbers, and the possibilily is raised that a serial criminal might be identified as such after only one offence has been committed In this tight the term “serial crime” is seen as a misnomer. A redefinition of the term is pursued by first identifying the psychological mechanisms characteristic of serial offenders; in this context, specific attention is given to the personality characteristics of psychopathy, narcis­sism, sadism, paraphilic tendencies, fantasy proneness or dissociative tendencies, and compulsiveness. A general definition of serial crime then is proposed, focusing on the psychology of the serial offender regardless of the particular offence mode. As a result of this analysis serial murder, serial rape, and serial arson can be described in terms of specific behaviours evidenced in the crime scene and the style of victimisation; these descriptions may be used to classify serial offenders. Finally, the proposed definition of serial crime is applied to the question, “Can women be serial criminals?”.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

5 + 6 =