دانلود مقاله

توضیحات محصول

ترجمه مقاله یک روش برای تجزیه و تحلیل تاثیر سهامداران در یک فرایند مهندسی نیازهای اکوسیستم با نرم افزار متن باز –

A method for analyzing stakeholders’ influence on an open source software ecosystem’s requirements engineering process

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    16صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 20 صفحه word فونت 14  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :9051

 

چکیده

برای یک شرکت دراکوسیستم نرم افزار متن باز OSS) )، فرایند مهندسی ملزومات  (RE) نسبتا چند وجهی است. به استثنای فرآیند RE معمولی، یک فرآیند رقابتی، بیرونی برای شرکت و ذاتا برای اکوسیستم شرکت وجود دارد. هنگامی که تلاش می کنند یک دستور کار را در رقابت با سایر شرکت ها  با هدف تطبیق برنامه ریزی محصولات داخلی با روند RE در اکوسیستم هم تراز کنند ، شرکت ها باید در نظر بگیرند که چه کسانی و چه اهداف دیگری از سوی سهامداران تاثیرگذار هستند و برنامه های آنها چیست. هدف از ارائه این تحقیق، کمک به شرکت ها در شناسایی و تجزیه و تحلیل سهامداران در اکوسیستم OSS، از نظر نفوذ و تعاملات آنها، ایجاد آگاهی از برنامه های آنها، همکاران و هم چنین چگونگی نحوه سرمایه گذاری آنها در منابعشان است. برای رسیدن به مصالح راه حل، ما یک رویکرد تحقیق علمی طراحی کردیم که در آن، طراحی مصنوعی را در ادبیات و کارهای قبلی بنا می کنیم. روش تجزیه و تحلیل نفوذ سهامداران  (SIA) مطرح می شود و از لحاظ کاربردی و بهره وری از طریق مطالعه موردی بر روی اکوسیستم Apache Hadoop OSS شرح داده می شود.

SIA از ساختارهای شبکه اجتماعی برای اندازه گیری نفوذ و تعاملات ذینفعان استفاده می کند و ویژگی های خاص از OSS RE را برای کمک به شرکت ها در ایجاد فرایندهای تجزیه و تحلیل مشارکت کنندگان خود در ارتباط با اکوسیستم OSS در نظر می گیرد. SIA با توجه به مفاهیم نفوذ و تعاملات، وبا توجه به اکوسیستم های OSS درگیر در فرهنگ های مشارکتی و شایسته سالاری RE ، یک جنبه استراتژیک را به فرآیند تحلیل سهامداران اضافه می کند.

Abstract

For a firm in an open source software (OSS) ecosystem, the requirements engineering (RE) process is rather multifaceted. Apart from its typical RE process, there is a competing process, external to the firm and inherent to the firm’s ecosystem. When trying to impose an agenda in competition with other firms, and aiming to align internal product planning with the ecosystem’s RE process, firms need to consider who and how influential the other stakeholders are, and what their agendas are. The aim of the presented research is to help firms identify and analyze stakeholders in OSS ecosystems, in terms of their influence and interactions, to create awareness of their agendas, their collaborators, and how they invest their resources. To arrive at a solution artifact, we applied a design science research approach where we base artifact design on the literature and earlier work. A stakeholder influence analysis (SIA) method is proposed and demonstrated in terms of applicability and utility through a case study on the Apache Hadoop OSS ecosystem. SIA uses social network constructs to measure the stakeholders’ influence and interactions and considers the special characteristics of OSS RE to help firms structure their stakeholder analysis processes in relation to an OSS ecosystem. SIA adds a strategic aspect to the stakeholder analysis process by addressing the concepts of influence and interactions, which are important to consider while acting in collaborative and meritocratic RE cultures of OSS ecosystems.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

 

نظری بدهید

7 − 4 =