دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

جوامع ماکرودریایی در ذخیره گاه طبیعی منطقه ای دهانۀ رودخانه ایسونزو (شمال شرقی ایتالیا): اولین نتایج از مطالعه روش کیسه برگ

 صفحات انگلیسی:10

صفحات فارسی:  10 صفحه فونت 12      کلمات متن ترجمه:3968

چکیده

ذخیره گاه طبیعی منطقه ای دهانه رودخانه ایسونزو یک منطقه ساحلی ایتالیا است ، که در آن تنوع زیستی به سطح بالایی می رسد. چهار سایت نمونه گیری انتخاب شد و نمونه برداری های فصلی (پاییز 2009 و بهار 2010) با استفاده از یک استراتژی نمونه گیری غیر تهاجمی (روش کیسه برگ) برای مطالعه فرآوری مواد تخریبی و مستعمره سازی بی مهرگان ماکرودریایی انجام شد. پارامترهای اصلی شیمیایی و فیزیکی آب در ستون آب کنترل شد. اختلافات بین و درون فصلی تعداد کل ، ترکیب گونه ها و میزان تجزیه مواد آلی سبزیجات مورد بررسی قرار گرفت. Diptera Chironomidae بعد از Crustacea ،تاکسون غالب در هر دو فصل  بود. تفاوت معنی داری برای توصیف کنندگان جامعه مورد استفاده (تعداد کل ، تعداد گونه ها) یافت شد. میزان تجزیه تفاوت های فصلی قابل توجهی را نشان داد.

کلمات کلیدی: بی مهرگان ماکرودریایی، فرایند تجزیه ، روش کیسه برگ ، اکوسیستم های آب شیرین ، نی گیاه ، شمال شرقی ایتالیا

MACROZOOBENTHIC COMMUNITIES IN THE REGIONAL NATURAL RESERVE OF ISONZO RIVER MOUTH (NORTH-EAST ITALY): FIRST RESULTS OF A LEAF BAG TECHNIQUE STUDY

The Regional Natural Reserve of the Isonzo River Mouth is an Italian coastal area, where biodiversity reaches high levels. Four sampling sites were chosen and seasonal samplings were conducted (autumn 2009 and spring 2010) using a non invasive sampling strategy (leaf bag technique) for studying both detritus processing and colonization by macrobenthic invertebrates. The main chemical and physical water parameters were monitored in the water column. Intra- and inter- seasonal differences of the total number, taxa composition, and the vegetable
organic matter decomposition rates were investigated. Diptera Chironomidae was the dominant taxon in both seasons, followed by Crustacea. Significant differences were found for used community descriptors (total number, number of taxa). Decomposition rates showed significant seasonal differences.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

5 × پنج =