دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله تستهای مقاطع تیرفولادی ساخته شده فولادسرد با سوراخهای وب

تعداد کلمات فایل انگلیسی: ۹۲۰۰ کلمه ۱۶صفحهpdf

تعدادصفحات فایل ترجمه: ۳۸صفحهwordفونتB Nazanin12

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رفتار خمشی، از جمله ظرفیت گشتاور نهایی و حالت های شکست قطعات فولاد سرد ساخته شده با حفره های وب دایره ای است. در مجموع 43 تیر با ده اندازه سطح مقطع با قطر سوراخ های مختلف تحت خمش چهار نقطه ای مورد آزمایش قرار گرفتند. مقاطع ساخته شده توسط پیچ های شیاربند خودکار از دو کانال مسطح یا کانال های لب به لب ساخته شده اند. کاهش ظرفیت های گشتاور و شکست محلی به علت وجود سوراخ در صفحات وب تیرها در آزمایش ها مشاهده شد. نتایج آزمون نشان داده است که هنگامی که نسبت قطر سوراخ به عمق وب (dh / hw)  0.5 است، تاثیر سوراخ ها بر ظرفیت های گشتاور تیرها بسیار کوچک است، اما این مورد، هنگامی که dh / HW تا 0.7 افزایش می یابد، صدق نمی کند. روشهای مختلفی برای تعیین گشتاورهای خمش محلی و تغییر شکل الاستیک بحرانی از جمله تاثیر حفره ها برای مقاطع باز و بسته شده ساخته شده مورد مقایسه و مورد بحث قرار گرفته و رویکرد مناسب برای مقاطع ساخته شده توصیه شده است. روش مقاومت مستقیم رایج (DSM) برای طراحی مقاطع فولادی ساخته شده از فولاد سرد با حفره ها در این مطالعه بسط یافت. نقاط قوت طراحی پیش بینی شده توسط DSM با نتایج آزمون مقایسه شد. با استفاده از گشتاورهای خمش محلی الاستیک و تغییر شکل بحرانی، از جمله تاثیر حفره های تعیین شده توسط رویکردهای توصیه شده در این مطالعه، نشان داده شده است که فرمول DSM در دفترچه مشخصات آمریکای شمالی قادر به پیش بینی مقاومت طراحی تیرهای ساخته شده مقطع باز و بسته با سوراخ است.

کلمات کلیدی: تیرها مقاطع ساخته شده فولادسرد کمانش الاستیک بحرانی تغییرشکل ازمایشات سوراخ ها محلی ظرفیت های گشتاور

The aim of this study is to investigate the flexural behavior, including the ultimate moment capacities and failure modes, of built-up cold-formed steel members with circular web holes. A total of 43 beams having ten cross-section sizes with different hole diameters were tested under four-point bending. The built-up sections were assembled by self-tapping screws from either two plain channels or lipped channels. Reduction of moment capacities and localized failure due to the presence of holes in the web plates of beams was observed in the tests. It is shown from the test results that when the hole diameter-to-web depth ratio (dh/hw) is 0.5, the influ­ence of the holes on the moment capacities of beams is very small, however this is not the case when dh/hw fur­ther increases up to 0.7. Different approaches of determining the critical elastic local and distortional buckling moments including the influence of holes for the built-up open and closed sections were compared and discussed, and appropriate approach for built-up sections was recommended. The current direct strength method (DSM) was extended for the design of cold-formed steel built-up sections with holes in this study. The design strengths predicted by the DSM were compared with the test results. It is shown that the DSM formulae in the North American Specification are capable for predicting the design strengths of the built-up open and closed section beams with holes, using the critical elastic local and distortional buckling moments including the influence of holes determined by the recommended approaches in this study.

© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

کد:۱۳۲۱۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

 

Coming Soon