دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق پلی پروپیلن

تعداد کلمات فایل انگلیسی:6001 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:24 صفحه word فونت 14 B Nazanin

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق پلی پروپیلن
چکیده
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)  یک تکنولوژی رو به رشد در صنایع تولیدی است به دلیل نوآوری های متعدد آن شامل جوشکاری مواد سبک‌وزن ازقبیل آلومینیوم ومنیزیم می شود .این فرآیند به تازگی برای اتصال ترمو پلاستیکه پیاده‌سازی شده‌است. مقاله حاضر به بررسی کاربرد فرآیندfsw برای اتصال ترموپلاستیکها  اختصاص داده شده‌است. این مقاله به دوبخش تقسیم شده‌است؛ بخش اول اهمیت ترموپلاستیکها  از طریق کاربردهای وسیع آنها و اصل فرآیند FSW را تشریح می نماید.مطالعه ادبیات تفصیلی در رابطه با تاثیر پارامترهای فرآیند، نقص‌ها و مناطق جوش در طول فرآیندترمو پلاستیکها را مشخصات اتصال، عیوب ومناطق جوش انجام شده‌است. بخش دوم برتحقیقات تجربی انجام‌شده برای تجزیه وتحلیل اثرهندسه ابزاربر روی صفحات پلی پروپیلن ضخامت۶میلیمترتاکیدشده‌است.تغییربارZبازمان برای درک وقوع مراحل مختلف جوش مورداستفاده قرارگرفته‌است. همچنین مقایسه میان ترموپلاستیکها   و فلز متمرکز دررابطه باتغییربارZبازمان برای تاکیدبرتفاوت فرآیندبین آن‌هاانجامشده‌است. علاوه براین،تاثیرسرعت دورانی ابزاروسرعت جوشکاری روی نیروی متوسط دردورانFSWنشان‌داده شده‌است. به منظوربررسی کیفیت جوش، سه ابزارمختلف دارای هندسه استوانه‌ای، مربعی ومخروطی استفاده شده‌است.سه سرعت دورانی ابزارمختلف وسرعت پیشروی برای انجام آزمایش‌هاانتخاب شدند. تاثیرقطرشانه نیزموردبررسی قرارگرفته‌است.استحکام کششی جوش‌هاباپروفایل اتصال تعیین وهم‌بسته است. نتایج به‌دست‌آمده پتانسیل اتصال میدان دردستیابی به جوش‌های دارای کیفیت بالارا اثبات کرد.مشخص شده‌است که پارامترهای فرآیندتاثیرقابل‌توجهی براستحکام کشش جوش‌ها دارند.
دانشگاهKarabuk ۲۰۱۸.خدمات انتشارتوسطElsevier.این یک مقاله دسترسی آزاد براساسCCمی‌باشد .

واژگان کلیدی: جوش اصطکاکی اغتشاشی،موادسبک‌وزن،ترموپلاستیکها،پارامترهای فرآیند،مقاومت کششی،هندسه ابزار

Friction stir welding of polypropylene sheet

ABSTRACT

Friction stir welding (FSW) is a growing technology in the manufacturing industries because of its numer­ous contributions involving the welding of light-weight materials such as aluminium and magnesium. The process has been recently implemented for joining thermoplastics. The present paper has been ded­icated to investigate the application of the FSW process to join the thermoplastics. The article has been divided into two parts; the first part outlines the importance of the thermoplastics through their wide applications and the principle of the FSW process has been described. A detailed literature study regard­ing the effect of process parameters, pin profile, defects and weld zones during the FSW of thermoplastics has been conducted. The second part has been focused on the experimental investigation carried out to analyse the effect of tool pin geometry on FSW of 6 mm thick polypropylene sheets. The variation of the Z-load with time has been utilised to understand the occurrence of various stages of the welding. Also, a comparison between the thermoplastic and metal concerning the variation of Z-load with time has been performed to emphasis the process difference between them. Further, the effect of tool rotational speed and welding speed on the average force during FSW of thermoplastics has been shown. In order to inves­tigate the weld quality, three different tools having cylindrical, square and conical pin geometry have been employed. Three different tool rotational speeds and traverse speeds were selected for carrying out the experiments. The effect of the shoulder diameter has also been studied. The tensile strength of the welds has been determined and correlated with pin profile. Results obtained proved the potential of square pin in achieving high quality welds. The process parameters have been found to have a signif­icant effect on the tensile strength of the welds

Keywords:

Friction stir welding

Light-weight materials

Thermoplastics

Process parameters

Tensile strength

Tool geometry

کد:1-12957

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق پلی پروپیلن