توضیحات محصول

دانلود مقاله رفتار یکنواخت و چرخه ای عملگران و عملگران جعلی منیزیم AZ80

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۱۷۷ کلمه  ۲۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۲ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

رفتار یکنواخت و چرخه ای عملگران و عملگران جعلی منیزیم AZ80

چکیده

آزمون های فرسودگی کششی و کنترل فشار برای بررسی اثر جعل بر عملکرد آلیاژ منیزیم ریخته گری AZ80 انجام شد. تجزیه و تحلیل میکروساختار به دست آمده نشان داد که آلیاژ AZ80 با مورفولوژی Mg17Ai12 یوتکتیک و بافت تصادفی  فاز دندریتیک  α-Mg دارد. در مقابل، نمونه های جعلی دانه های تصفیه شده و بافت پایه قوی را نشان دادند. در طول تست کششی، حداکثر مقدار ایجاد شد و مقاومت کششی نهایی ۱۸۲ مگاپاسکال و ۳۱۲ مگاپاسکال برای نمونه های جعلی بدست آمد که به ترتیب افزایش ۱۲۱ و ۳۳ درصدی را نشان می دهند. در عین حال، در نمونه های جعلی، بهبود قابل توجهی (۷۳٪) در انعطاف پذیری حاصل شد. همچنین مشاهده شد که نمونه های جعلی عمر فرسودگی نسبتا طولانی تری را تحت بارگذاری چرخه ای کنترل تحت فشار به دست آوردند. تجزیه و تحلیل سطوح شکستگی نشان داد که مورفولوژی نوع شکافتگی برای نمونه های مشابه عملگر معمولی بود، در حالی که وقوع گودی ها و سایر شواهد تغییر شکل پلاستیک در سطوح شکستگی نمونه های جعلی شناسایی شد، که نشان دهنده واکنش انعطاف پذیری بیشتر بود. جعل باعث پالایش دانه و اصلاح بافت می شود، که هر دو عملکرد آلیاژ را با بهبود مقاومت و انعطاف پذیری افزایش می دهند و منجر به طول فرسودگی طولانی تر می شود. تناسب مدلهای فشار و مبتنی بر انرژی برای پیش بینی عمر مواد جعلی مورد بررسی قرار گرفت. هر دو مدل مبتنی بر انرژی اسمیت واتسون تاپر و جاهد واروانی پیش بینی عمر قابل اعتماد را ارائه دادند.

کلید واژه ها: AZ80، فرسودگی، بافت، مشخصه فرسودگی، شکستگی، مدل فرسودگی.

Monotonic and cyclic behaviour of cast and cast-forged AZ80 Mg

  1. Gryguc1, S.K. Shaha1, S.B. Behravesh1, H. Jahed \ M. Wells \ B. Williams2, X. Su3

Department of Mechanical & Mechatronics Engineering, University of Waterloo,

۲۰۰ University Avenue West, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada 2CanmetMATERIALS, Natural Resources Canada, 183 Longwood Road South, Hamilton, ON

L8P 0A1, Canada

۳Ford Research and Innovation Center, 2101 Village Road, Dearborn,

۴۸۱۲۴, USA

ABSTRACT

A

Tensile and strain-controlled fatigue tests were performed to investigate the influence of forging on the performance of cast AZ80 magnesium alloy. The obtained microstructural analysis showed that the as-cast AZ80 magnesium alloy has dendritic α-Mg phase with eutectic Mg17Al12 morphology and a random texture. In contrast, the forged samples showed refined grains and a strong basal texture. During tensile testing, a maximum yield and ultimate tensile strength of 182 MPa and 312 MPa were obtained for the forged samples, representing increases of 121% and 33%, respectively, from the as-cast condition. At the same time, a significant improvement (73%) in ductility was obtained in forged samples. It was also observed that the forged samples achieved comparatively longer fatigue life under strain-controlled cyclic loading. Analysis of the fracture surfaces showed that a cleavage-type morphology was typical for the as-cast samples, while the occurrence of dimples and other evidence of plastic deformation were identified in the fracture surfaces of the forged specimens, indicating a more ductile response. Forging caused grain refinement and texture modification, both of which enhance alloy performance by improving strength and ductility, and leading to longer fatigue life. Strain and energy-based models were investigated for their suitability to predict the life of the forged material. Both the Smith-Watson Topper and the Jahed-Varvani energy-based models gave reliable life prediction.

Keywords: AZ80, Forging, Texture, Fatigue Characterization, Fracture, Fatigue Modeling.

کد:۹-۱۳۲۴۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

7 − 4 =