دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری مشترک، تعهد سازمانی و خلاقیت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:8000 کلمه 10 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:31 صفحه word فونت 14 B Lotus

سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری مشترک، تعهد سازمانی و خلاقیت

چکیده

مطالعه کنونی با استفاده از دیدگاه کلان تئوری تبادل اجتماعی، قصد دارد روابط بین رهبری مشترک، سرمایه روانشناختی جمعی، تعهد سازمانی و خلاقیت را در سطح جمعی در صنعت هتلداری تایوان بررسی نماید. ما از طرح بندی سه مرحله ای زمان تاخیر با سه هفته در هر مرحله از گردآوری داده ها استفاده می کنیم. داده ها از 52 هتل گردآوری شده و مجموعا 267 نفر برای تست فرضیه ها از طریق مدلسازی معادله ساختاری استفاده می شوند. ما دریافتیم که داده ها تطبیق خوبی با مدل فرضیه بندی شده دارند و سرمایه روانشناختی جمعی تا حدی عامل واسطه یا میانجی رابطه بین رهبری مشترک و تعهد سازمانی و خلاقیت است. از روی این نتایج، یک سری کارکردهای نظری و عملی ارائه می شوند. ما در مورد کارکردهای نظری و عملی یافته ها و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده استفاده می کنیم.

واژگان کلیدی: صنعت هتلداری تایوان، رهبری مشترک، سرمایه روانشناختی، تعهد سازمانی، خلاقیت

Collective psychological capital: Linking shared leadership, organizational commitment, and creativity

ABSTRACT
Drawing from a macro perspective of social exchange theory, the current study aims to examine the relationships
between shared leadership, collective psychological capital, organizational commitment, and creativity at a
collective level in Taiwan s hotel industry. We adopt three-stage time-lag design with a three-week in each stage
to collect data. Data stem from 52 hotels and comprise 267 employees were used to test the hypotheses through structural equation modeling. We found that, the data fit the hypothesized model well, and collective PsyCap-partially mediates the relationship between shared leadership and both organizational commitment and creativity. From these results, theoretical and practice implication are offered. We discuss the theoretical and practical implications of the findings and offer recommendations for future research
Keywords:
Taiwan
s hotel industry
Shared leadership
Psychological capital
Organizational commitment
Creativity
کد:kh160
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
 دانلود مقاله سرمایه روانشناختی جمعی: ارتباط دهی رهبری مشترک، تعهد سازمانی و خلاقیت