دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی کارآمد مبتنی بر CNFET در گیت های منطقی چهارتایی و ریاضیاتی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4200 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:25 صفحه word فونت 14 B Mitra

طراحی کارآمد مبتنی بر CNFET در گیت های منطقی چهارتایی و ریاضیاتی

اطلاعات مقاله

چکیده

یک طراحی حالت ولتاژ جدید برای برای CNFET منطق چهارتایی ارائه شده است. این معماری با ارائه یک ساختار جدید تقسیم ولتاژ می تواند روی هر پیاده سازی منطق چهارمقداره، اعمال شود. اطمینان از عملکرد این معماری پیشنهادی، گیت های اصلی، نیم جمع کننده ها (هاف ادر)، تمام جمع کننده ها (فول ادر) با استفاده از مقسم ولتاژ پیاده سازی شده اند. علاوه براین یک دیکدر برای ارتقا پارامترهای نیم جمع کننده مثل مصرف توان، تاخیر و تعداد ترانزیستورها مورد بحث و بررسی می باشند. طراحی های موجود با استفاده از ابزار شبیه سازی HSPICE انجام شده اند. در مقایسه با کارهای پیشین، طراحی های نیم جمع کننده ما توسط 2/75 درصد ، 78 درصد و 77 درصد در مصرف توان، تاخیر و پارامترهای PDP به ترتیب بهینه سازی شده اند.

لغات کلیدی: منطق چهار مقداره، MVL مبتنی بر CNFET ، FA چهارتایی، نانوالکترونیک ها

Efficient CNTFET-based design of quaternary logic gates and arithmetic circuits

ABSTRACT

A new voltage mode design is presented for quaternary logic using CNTFETs. This architecture with presentation of a new structure for voltage division can be applied on any four-valued logic im­plementation. To ensure the functionality of this promising proposed architecture, basic gates, half-ad­der, and full-adder are implemented using voltage divider. Moreover, a decoder is considered to enhance the parameters of half-adder such as power consumption, delay, and number of transistors. The designs are simulated using Hspice simulation tool. In comparison with prior works, our half-adder design is optimized by 75.2%, 7.8% and 77% in power consumption, delay and PDP parameters, respectively

Keywords: 4-valued logic CNTFET-based MVL Quaternary FA Nanoelectronics

کد:4-12999

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله طراحی کارآمد مبتنی بر CNFET در گیت های منطقی چهارتایی و ریاضیاتی

نظری بدهید

پنج × چهار =