دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله نظارت بر هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی: نقش تعدیل کننده نقش های دوگانه مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10250 کلمه 28 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:44 صفحه word فونت 12 B Nazanin

نظارت بر هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی: نقش تعدیل کننده نقش های دوگانه مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره

چکیده

هدف – این مقاله به بررسی اینکه آیا نقش دوگانه مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره بر پیوند نظارت بر هیئت مدیره – حق الزحمه حسابرسی تاثیر می گذارد، می پردازد. تاثیر حاکمیت شرکت بر منابع نوشتاری حق الزحمه حسابرسی، در بخش بانکی اندک است که به مقررات متفاوت و الزامات گزارش دهی در سایر بخش ها مربوط می شود. سطح و کیفیت خدمات حسابرسی خارجی نه تنها برای سهامداران و مشتریان، بلکه برای شهرت و اعتبار تنظیم کننده ها و اعتماد عمومی اهمیت دارند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – در بررسی نمونه ای از بانک های تجاری ملی ایالات متحده، این مطالعه، این شکاف را از طریق تجربی بررسی می کند که آیا ویژگی های مکانیسم های حاکمیت شرکتی داخلی، که توسط هیئت مدیران و مشخصات کمیته حسابرسی نمایندگی می شود، مربوط به هزینه های حسابرسی است یا خیر. ما دو متغیر تعامل را برای درک اینکه آیا نقش دوگانه کارمند مدیر اجرایی (مدیر عامل) / رئیس بر روابط بین استقلال هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی را از یک طرف و بین کمیته حسابرسی و هزینه های حسابرسی از سوی دیگر، تأثیر می گذارد، معرفی می کنیم.

یافته ها – ما دریافتیم که هزینه های حسابرسی با استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیر عامل / رئیس و کارشناسان مالی کمیته حسابرسی رابطه ای مثبت دارد. نتایج متغیرهای تعامل نشان می دهد که هیئت مدیره با استقلال بالاتر و کمیته های حسابرسی موثرتر، میل به تقاضای کیفیت حسابرسی بالاتری دارند، و در نتیجه، هزینه های حسابرسی بالاتری را برای محافظت از منافع سهامداران از سوء استفاده از قدرت بالقوه توسط مدیران عامل که ریس هیئت مدیره نیز هستند، پرداخت می کند.

اصالت / ارزش – این مطالعه با ارائه درک گسترده ای از تاثیر بر هزینه های حسابرسی ناشی از استقلال هیئت مدیره و اثربخشی کمیته های حسابرسی، به منابع نوشتاری کمک می کند. نویسندگان ابتدا به طور جداگانه تاثیر هر یک از متغیرهای حاکمیت فردی را بررسی می کنند و سپس دو متغیر تعامل را معرفی می کنند. این مطالعه، برای سیاستگذاران، بینش هایی را در روابط موجود بین هزینه های حسابرسی و ساختار حاکمیت بخش بانکی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: هزینه حسابرسی، هیئت مدیران، بانک های ایالات متحده، نقش دوگانه مدیرعامل

Board monitoring and audit

fees: the moderating role of

CEO/chair dual roles

Mohammad Jizi and Rabih Nehme

Lebanese American University, Beirut, Lebanon

 

 

Abstract

Purpose — This paper aims to examine whether CEO/chair dual roles influence board monitoring-audit fees nexus. The impact of corporate governance on audit fees literature is lacking in the banking sector, which is subject to different regulations and reporting requirements to other sectors. The level and quality of external audit services are important not only to shareholders and customers but also for regulators’ reputations and public confidence. Design/methodology/approach – Examining a sample of the US national commercial banks, this study fills the gap by empirically examining whether the attributes of internal corporate governance mechanisms, proxied by boards of directors and audit committee characteristics, are related to audit fees. We introduce two interaction variables to understand whether chief executive officer (CEO)/chair dual roles influence the relationships between board independence and audit fees on the one hand and between the audit committee and audit fees on the other hand.

Findings – We find that audit fees are positively associated with board independence, board size, CEO/chair dual role and audit committee financial experts. The results of the interaction variables indicate that boards with higher independence and more effective audit committees tend to demand higher audit quality, and consequently, pay higher audit fees to protect shareholders’ interests from potential power abuse by CEOs who also chair boards.

Originality/value — This study contributes to the literature by providing extensive understanding of the influence on audit fees of the independence of the board of directors and the effectiveness of the audit committees. The authors first examine the impact of each individual governance variable separately and then introduce two interaction variables. This study provides policymakers with insights into the existing relationships between audit fees and the banking sector governance structure.

Keywords Audit fee, Board of directors, US banks, CEO dual role Paper type Research paper

کد:12963

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله نظارت بر هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی: نقش تعدیل کننده نقش های دوگانه مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره