دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله نگاشت (mapping) آدرس مستقل از ظرفیت برای دستگاه های ذخیره سازی فلش با ظرفیت افزایشی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:14900 کلمه19صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:22صفحه word فونت14 Arial

چکیده

نگاشت آدرس برای دستگاه های ذخیره سازی فلش، یک بحث طراحی چالش برانگیز برای کنترل کننده ها است زیرا ظرفیت دستگاه به سرعت در حال افزایش است. در مقایسه با روشهای نگاشت موجود، این تحقیق، یک روش نگاشت آدرس مستقل از ظرفیت را برای جداسازی فضای موردنیاز بر روی دستگاه از ظرفیت یک دستگاه ذخیره سازی فلش، ارائه می کند. مخصوصا، اندازه موردنیاز RAM از روش پیشنهادی تنها به مجموعه داده های در دسترس کاربر بستگی دارد، که همچنین به عنوان مجموعه کاری شناخته می شوند، در حالی که عملکرد سطح صفحه را می توان تقریبا بدست آورد. علاوه بر این، یک طراحی ساده اما با wear-leveling عملی با استفاده از قابلیت تخمین طول عمر دستگاه های ذخیره سازی فلش پیشنهاد می شود. آزمایشات طرح پیشنهادی نتایج دلخواه را بدست آوردند.

عبارات شاخص

حافظه فلش، سیستم های ذخیره سازی، دستگاه ذخیره سازی فلش، درایو حالت جامد، MLC، نگاشت آدرس، مجموعه کاری، عملیات پیشروی، جمع آوری زباله

Capacity-independent Address Mapping for Flash Storage Devices with Explosively Growing Capacity

Abstract—Address mapping for flash storage devices has been a challenging design issue for controllers because of rapidly growing device capacity. In contrast with existing mapping methods, this study proposes a capacity-independent address mapping method to decouple the required on-device RAM space from the capacity of a flash storage device. Especially, the required RAM size of the proposed method depends only on the user accessed data set, which is also referred to as the working set, while the page-level performance can be nearly achieved. In addition, a simple but practical wear-leveling design is proposed with the capability in lifetime estimation of flash storage devices. Experiments of the proposed scheme obtained encouraging results.

Index Terms—Flash memory, storage systems, flash storage device, solid-state drive, MLC, address mapping, working set, march operation, garbage collection

کد:13014

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

16 − هشت =