دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله کاربرد نمودارهای کنترل چند متغیره برای شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4712 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:20 صفحه word فونت 14 B Mitra

کاربرد نمودارهای کنترل چند متغیره برای شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری

 

چکیده

شرایط نظارتی، پایه و اساس شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری به شمار می رود. در اطلاعات مرتبط حاصله از شرایط نظراتی می توان به حالت واقعی سیستم اشاهر نمود که معمولا نیازمند یک مدل تصادفی است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن تعاملات و تشابهات می توان به ویژگی های CBM و کنترل روش های آماری SPC اشاره نمود که در آن مدل های مجتمعی برای CBM, SPC به دست آمده و توسعه یافته اند. این مدل ها روی نمودارهای کنترلی به عنوان یک تکنیک نظارتی اعمال شده و تداخلی بین حالت کاربردی سیستم مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده بیان می دارند که پیرامون کیفیت آیتم های موجود کار می کند. در نهایت می توان به تصمیم گیری در مورد پیاده سازی گونه اصلی از  عملکردهای تعمیر و نگهداری پرداخت. این مقاله توصیفی از کاربردهای نمودارهای کنترل چند متغیره را به عنوان یک تکنیک نظارتی شرطی ارائه می دهد که برای اهداف CBM مطرح هستند. در پایان، یک مدل نظارتی توسعه یافته است و از یک نمودار کنترل چی اسکوار در آن ها استفاده می شود. به همین ترتیب می توان به تعیین نقاط نظارتی زمانی و یک سیاست ثابت اعمالی، اشاره نمود.

لغات کلیدی

شرایط نظارتی- شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری – روش کنترل آماری – نمودار کنترل چند متغیره

Application of Multivariate Control Charts for Condition Based Maintenance

ABSTRACT

Condition monitoring is the foundation of a condition based maintenance (CBM). To relate the information obtained from the condition monitoring to the actual state of the system, it is usually required a stochastic model. On the other hand, considering the interactions and similarities that exist between CBM and statistical process control (SPC), the integrated models for CBM and SPC have been developed. These models apply control charts as a condition monitoring technique, and the inference about the operational states of the system is based on the collected information about the quality of the produced items. Finally, it is decided whether to implement certain type of maintenance actions. This paper describes the application of multivariate control charts as a condition monitoring technique for CBM purposes. To this end, an integrated model is developed, while it is used a chi-square control chart. Also, to determine the inspection time points, a constant hazard policy is applied.

Keywords: Condition Monitoring Condition Based Maintenance Statistical Process Control Multivariate Control Chart

کد:13113

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کاربرد نمودارهای کنترل چند متغیره برای شرایط مبتنی بر تعمیر و نگهداری