دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

دفع فوتوکاتالیستی میکروبی و تجزیه ء آلودگی های آلی ِ آب با استفاده از فیبرهای PES

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 3762کلمه 21صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:  14صفحه word فونت14 b nazanin

نکات برجسته این مقاله :

  • فیبرهای پلی اترسولفان ِ الکترواسپین شده سطح ویژه ء بالایی دارند
  • علاوه بر بهبود شار DMF ، ویژگی های مکانیکی و آبگریزی نیز بیشتر می شود
  • رادیکال ِ فوتوکاتالیست OH از فیبر های PES ، تجزیهء MB کارامدی دارد
  • فیبرهای PES نیز از خود واکنش ضد میکروبی نشان می دهند

چکیده

دفع فوتوکاتالیستی باکتریایی و تجزیه ء میکروب ها و باکتری ها بوسیله ء فیبرهای پلی اتر سولفان (PES) این روزها مورد ارزیابی بسیار قرار گرفته است . فیبرهای PES به صورت ساختار شبکه بندی تصادفی با استفاده از روش الکترواسپینینگ آرایش خود را گرفته اند که به آنها اجازه می دهد تا از حداکثر سطح ویژه ء فیبر استفاده نمایند . تاثیر غلظت پلیمر PES ، نوع حلال  و سطح مواد شیمیایی فیبرها روی ویژگی های مکانیکی و واکنش های فوتوکاتالیستی ، نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است . نسبت حلال (DMF ( دی متیل فورمامید ) به NMP ( N متیل- 2- پیرولیدون ) ) ، درحال آماده کردن فیبرهای PES ، نیز مسئله ء مهمی در ضخامت، شار جریان ، تقویت خواص مکانیمی و آب گریزی  فیبرهای PES به شمار می رود . در زمان برانگیختگی فیبر با نور مرئی ، فیبرهای ازپیش آماده ء PES از خودشان مقدار قابل توجهی رادیکال های OH نشان می دهند ، که حاصل این رادیکال های آزاد تجزیهء  آلودگی های متان ِ به رنگ آبی (MB) و غیر فعال کردن عفونت باکتری ِ Ecoli ( اشرشیا کولی  ) است . هرچندد افزایش آبگریزی فیر با استفاده از روش اکسیداسیون ، باعث کاهش تولید رادیکال های OH شده که خود سبب کاهش واکنش فوتوکاتالیستی در فیبرهای PES می شود . به خاطر تولید رادیکال های OH که نشان دهنده ء کاربرد بالقوه ء فیبرهای PES در نواد پلیمری فوتوکاتالیستی برای حذف باکتری ها و آلودگی های آبی است ، دیگر نیازی به بررسی FTIR ِ فیبرها نداریم .

واژگان کلیدی  : پلی اترسولفان ؛ فیبر پلیمری ؛ فوتوکاتالیز ؛ حذف باکتری های آبی ؛ متیلن آبی رنگ

Photocatalytic microbial removal and degradation of organic contaminants of water using PES fibers

Highlights

  • Electro-spun Polyethersulfone fibers possesses high surface area
  • Addition of DMF improved flux, mechanical strength and hydrophobicity
  • Photocatalytic OH radical from PES fibers gave efficient MB degradation
  • PES fibers also exhibited antibacterial activity

Abstract

Photocatalytic bacterial removal and dye degradation by polyethersulfone (PES) fibers under visible light is reported here. PES fibers were arranged in a random mesh structure using electro-spinning technique that allows utilization of maximum surface area of the fibers. The influence of concentration of PES polymer, type of solvent and surface chemistry of the fibers on their mechanical properties and photocatalytic activities was investigated. Ratio of solvent (DMF (Dimethylformamide) to NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)) while preparing the PES fibers was found to be crucial in terms of the PES fiber thickness, fluid flux, mechanical strength and hydrophobicity

of the fibers. The as-prepared PES fibers showed considerable amount of OH radical generation under visible light excitation resulting in efficient degradation of model dye contaminant methylene blue (MB) and disinfection of model bacterium Escherichia coli (E. coli). However increased hydrophilicity of the fibers using oxidation treatment resulted in reduction in the generation of OH radicals showing less photocatalytic activity by the PES fibers. FTIR investigations confirmed no self-destruction of the PES fibers due to the generation OH radicals indicating potential application of PES fibers as a useful photocatalytic polymer material for bacterial removal and decontamination of water.

Keywords: Polyethersulfone; polymeric fiber; photocatalysis; water bacterial removal; methylene blue

 

کد:13371-1

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

 

نظری بدهید

5 + چهارده =