دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

رابطه بین میزان کار و آسیب پرتاب در بازیکنان تیم اول بیسبال

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 3600 کلمه 5صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 8 صفحه word فونت 14 B Nazanin

چکیده

هدف: در این مطالعه، ما اولین تحلیل رابطه بین نرخ میزان کار والگوس حاد به  آسیب در بیس بال را توضیح می دهیم.

طرح مسئله: مطالعه مشاهده ای

ابزار و روش ها: تیم ورزشی و رقابتی

شرکت کنندگان: 18 نفر، گروهی منتخب از بازیکنان بیس بال (با سن 7/0±17، قد 185 ± 5.7 سانتی متر و وزن 6/7 ± 2/85). این گروه 18 نفره در سطح تیم اول رقابت می کنند و در این مطالعه 6 ماهه شرکت کردند. هر بازیکن آستین motusTHROW™ را پوشیده است. در طول جلسه آموزشی قبل از فصل، و فصل عادی 2017 نیز سنسورها به لباس بازیکن ها متصل شده بود..

سنجه اندازه گیری اصلی: ACVR و آسیب

نتایج: به طور کلی، 10 آسیب در طول فصل 2017، در میان کسانی که آستین ها را پوشیده بودند ثبت شد. در میان این آسیب ها، شش تا مربوط به آسیب های پرتابی بود. در طول 159 روز پرتاب، 171703 پرتاب انجام شد و با سنسورهای motusTHROW، 1307 تصویر ثبت شد. زمانی که ورزشکاران ACVR  بزرگتر از 27/1 را تجربه کردند، 5 تا از 6 آسیب پرتابی رخ داد. بنابراین 75 درصد از تمام مشاهدات علامت خورد. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که ACVR به شدت به آسیب مرتبط است (p<0.05). این نتایج منجر به نسبت 2/15 و نسبت ریسک 9/14 شد. به این معنی که نسبت های ACVR که بالاتر از 27/1 بودند، 9/14 بار از نسبت های ACVR که کمتر از 27/1 بودند، منجر به آسیب شدند.

نتیجه گیری: رگرسیون لجستیک رابطه آشکاری را بین ACVR و وقوع آسیب نشان می دهد. به طوری که ACVRs های بالا موجب افزایش خطر آسیب می شوند.

Relationship between workload and throwing injury in varsity baseball players

abstract
Objectives: In this study we describe the first analysis of the relationship between acute-to-chronic
valgus workload ratio (ACVR) and injury in baseball. Design: Observational study. Setting: Competitive, team sport. Participants: Eighteen, elite male baseball players (aged 17.0 ± 0.7 year, height 185 ± 5.7 cm, and mass 85.2 ± 7.6 kg) competing at the varsity level participated in this six-month study. Each player wore the motusTHROW™ sleeve and sensor during pre-season training and the entire 2017 regular season. Main outcome measures: ACVR and injury.
Results: Overall there were a total of ten injuries recorded throughout the 2017 season amongst those wearing the sleeves, including six throwing-related injuries. Over 159 days of throwing, a total of 171,703 throws, and 1307 exposures were captured with the motusTHROW™ sensors. Five of the six throwingrelated injuries occurred when athletes had an ACVR greater than 1.27, which marks the 75th percentile across all observations. Results from logistic regression suggested that ACVR was significantly related to injury occurrence (p < .05). This resulted in an odds ratio of 15.2 and a risk ratio of 14.9, meaning that ACVR ratios above 1.27 were 14.9 times more likely to result in injury than ACVR ratios below 1.27. Conclusions: Logistic regression reveals a significant relationship between ACVR and injury occurrence such that high ACVRs may increase injury risk.

کد:13582

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − دو =