دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

روابط فیلو ژنتیک( تبارزایش ) بر طبق جنس هلو تریا نتیجه گیری شده از توالی های ژن rRNAمیتوکندری

فارسی : 16 صفحه    کلمات:3881

انگلیسی : 9

چکیده :

مطالعه حاضر در نظر داشت تا وضعیت دسته بندی مورفولوژیکی گونه های خیار دریایی نامشخص دسته  Aropdida از مالزی با استفاده از توالی های ژن rRNA میتوکندی 16s را حل کند و صحه گذاری دسته بندی مورفولوژیکی گونه های هلوتوریا را درون زیر جنس ها جاری اش مشخص می سارد . گونه های نامشخص با کل تاکسون ها هلوتریا در مطالعه قبلی خوشه بندی شده اند . تحلیل های فلوژنتیک با استفاده از اختلاف حداکثری و روش های بیسی نشان می دهند که گونه نامشخص به طور ژنتیکی به پاردالیس کلوبر هلوتریا نزدیک تر بوده است و موقعیت اش در هر دو درخت فلوژنتیک وضعیت اش را همانند دسته بندی هلوتریا نشان داده می شود . زیرجنس های هلوتریا ، مرتنسیوریا و متریالتیلا با پشتیبان های  خود راه انداز قوی و احتمالات قبلی به صورت مونوفلیتیک (تک تبار ) هستند از اینرو دسته بندی های مورفولوزیکی اشان را تقویت می کند . معهذا ، عدم مونوفولی زیر جنس ها هالودیما ، میکرو تلا و پلاتیپرونا یک نوع الزام برای اصلاحات دسته بندی اشان را با استفاده از دسته بندی یکپارچه نشان می دهد . وضعیت گروه های فرعی قات هولتوریا در صرفه جویی حداکثری و درختان بیسی مبهم می باشد و اصلاحات دسته بندی بیشتر ضروری هستند . درختان فیلوژنتیک بر حسب رابطه خواهری نشان می دهند که ژنوم فرعی هلوتریا یک دسته خواهر ژنوم فرعی می روئو تریا می باشد در حالی که روابط خواهری دیگر به دلیل گونه های نامشخص ، پارافیلی و چند نیایی  تعدادی از زیر گونه ها مبهم بودند . مطالعات بیشتر با نمونه های اضافی سرده هلوتریا از مکان های جغرافیایی وسیع تر و انواه سرده های mtDNA در امتداد با رویکرد های مورفولوژیکی می توانند تهیه بینش های بهتر بر طبق تبار زایی مولکولی زیردسته هلوتریا را تسهیل نمایند .

ABSTRACT
This study aimed to resolve the taxonomic status of a morphologically undetermined sea cucumber species of order Apodida from Malaysia (GenBank accession no.: FJ223867) using partial 16S mitochondrial rRNA gene sequences and subsequently to determine the validity of morphological taxonomy of Holothuria species into its current subgenera. The undetermined species clustered with all taxa of Holothuria in previous study. Phylogenetic analyses using maximum parsimony and
Bayesian methods suggest that the undetermined species was genetically closer to Holothuria (Lessonothuria) pardalis and Holothuria (Acanthotrapeza) coluber; and its position in both phylogenetic trees further suggests its status as a Holothuria taxon. Subgenera of Holothuria, Merthensiothuria and Metriatyla are monophyletic with strong bootstrap supports and
posterior probabilities of clades, thus strengthening their morphological taxonomies. Nonetheless, the non-monophyly of subgenera of Halodeima, Microthele and Platyperona suggests a requirement for their taxonomic revisions using integrative taxonomy. The status of Holothuria (Halodeima) edulis subgroups in the maximum parsimony and Bayesian trees is indistinct and further taxonomic revisions are necessary. In terms of sister relationship, both phylogenetic trees suggest
that subgenus Holothuria is a sister taxon of subgenus Roweothuria while the other sister relationships were unclear due to the undetermined species, paraphyly and polyphyly of a number of subgenera. Further studies with more specimens of genus Holothuria from broader geographical locations and various mtDNA genes along with morphological approaches may facilitate to provide better insights into the molecular phylogeny of subgenera of Holothuria.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی