دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

رویکرد جدید به روش جاب

تعداد صفحات فایل انگلیسی 6 صفحه

تعداد صفحات فارسی 7 صفحه  تعداد کلمات:2034

Job’s method of continuous variations is a commonly used procedure for determining the composition of complexes in solution. The popularity of this method is indicated the
frequency of its inclusion in a wide variety of analytical chemistry (1-6), instrumental analysis (7-9) and advanced chemical equilibrium (10-13) texts as well as its application in many research articles (14-20). The use of Job’s method in the undergraduate laboratory has also been the subject of a
number of publications (21-25).

روش جاب از تغییرات پیوسته یک روش رایج برای تعیین ترکیب کمپلکس‌ها در محلول است . محبوبیت این روش با درج فراوان آن در گستره وسیعی از شیمی تحلیلی ( 6 – 1 ) ، آنالیز ابزاری ( ۹ – 7 ) و موازنه شیمیایی پیشرفته ( ۱3 – ۱0 ) و کاربرد آن در بسیاری از مقالات تحقیقاتی ( 20 – ۱۴ ) نشان‌داده شده‌است . استفاده از روش جاب در آزمایشگاه کارشناسی نیز موضوع تعدادی از نشریات بوده‌است ( ۲۱ – ۲۵ ) .

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی